Norads årsrapport 2016

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2017
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 79
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-940-9
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Leders beretning

2016 var et travelt og utfordrende år for Norad. Bakteppet har vært en verden og bistand i rask endring. Behovet for omstilling har også preget Norad i året som gikk.

Vi har begynt arbeidet med å systematisere vår faglige rådgivning ytterligere og sikre at kunnskap av god kvalitet, og i tilstrekkelig kvantitet, blir gjort enklere tilgjengelig på områder hvor norske erfaringer og kompetanse er særlig etterspurt. Vi har opprettet et sekretariat for Fisk for utvikling og bidratt til utformingen av programmet likestilling for utvikling (LIKE). Vi har også økt innsatsen på skatterelatert bistand, som oppfølging av Addis Abeba Action Agenda som ble vedtatt under den tredje internasjonale konferansen om finansiering for utvikling.

Norad har i 2016 vært en pådriver i å fremme reformer innenfor den måten arbeidet med næringsutvikling drives i samsvar med ‘Regjeringen vil’ punktene fra Meld. St. 35 (2014-2015) ‘Sammen om jobben – næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet’. Som oppfølging av denne lanserte Norad i september to nye, konkurransebaserte tilskuddsordninger, for å skape arbeidsplasser i utviklingsland og sikre ungdom ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet.

Norad begynte i 2016 den viktige debatten om konsekvensene av globale samfunnsendringer og maktforskyvning og hvilken rolle norske sivilsamfunnsorganisasjoner skal spille i det framtidige utviklingsarbeidet. Dette var også tema for resultatrapporten og Noradkonferanse i 2016.

Norad forvaltet tilskudd i tråd med mål for den enkelte tilskuddsordning. Totalt forvaltet Norad i overkant av 4 310 mill. kroner i 2016. Norad etablerte i løpet av året en plan, og gjennomførte tiltak, for å ytterligere styrke kvalitetssikring og kontroll med egen tilskuddsforvaltning. Norad har også bidratt til arbeidet med avtalekonsentrasjon med en reduksjon på 30 prosent.

Norad spilte en viktig rolle i oppfølgingen av Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål. Vi bidro til utarbeidelsen av den norske rapporten, som ble lagt fram av statsministeren under FNs High Level Political Forum. Norad driver også utstrakt rådgivnings og informasjonsarbeid om bærekraftsmålene.

Lørdag 17. september vandret over 5 000 turgåere opp Gaustatoppen med hodelykter.
Norges, og kanskje verdens største nattevandring opp et fjell ble gjennomført i regi av Norad, som en symbolsk handling på det krafttaket verden sammen må ta for å nå
bærekraftsmålene i 2030. Informasjonskampanjen fikk navnet ‘Opplysningsløypa - verdens vakreste nattevandring’, og vakte stor oppmerksomhet i sosiale og tradisjonelle medier.

Gjennom året har Norad jobbet med å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ved bruk av de ulike virkemidler arbeidsgiver har for lønnsfastsettelse. Ved lokale lønnsforhandlinger nådde vi målet om at 80 prosent av forhandlingspotten skulle tilfalle kvinner.

Sist, men ikke minst har Norad i 2016 gjennomført en effektiv og vellykket flytteprosess til nye lokaler i Bygdøy Allé 2.

Samlet mener jeg at Norad har levert godt på sitt oppdrag i 2016. Ressursbruken ble holdt innenfor tildelte midler. Revisjonen for 2016 er ikke klar. Riksrevisjonen har ikke hatt vesentlige merknader til Norad de siste fem årene.

Oslo, 15. mars 2017
Jon Lomøy
direktør

Publisert 26.04.2017
Sist oppdatert 26.04.2017