Norads årsrapport 2014

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2015
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 102
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-751-1
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Ny instruks for Norad trådte i kraft fra 1. januar 2014. De to viktigste endringene i instruksen var å fastslå at Norad i saker som gjelder klima- og skogsatsingen, er underlagt Klima- og miljødepartementet, og å instruksfeste Norads kommunikasjonsoppdrag, som tidligere ble gitt av Utenriksdepartementet i de årlige tildelingsbrevene. I tillegg ble det gjort enkelte endringer med sikte på å tydeliggjøre rollefordelingen mellom departementene og Norad.

Norads samfunnsoppdrag er å gi faglige råd og bistå med kvalitetssikring, å sørge for gjennomføring av uavhengige evalueringer, å kommunisere om utviklingssamarbeidet og å forvalte bistandsmidler. Totalt forvaltet Norad 5,23 milliarder kroner i 2014.

Det var høy aktivitet og stor etterspørsel etter tjenester innen alle Norads fem hovedoppgaver. Norad gir i årsrapporten en vurdering av innsats, aktiviteter og måloppnåelse for hver av direktoratets hovedoppgaver samt administrasjon og organisatoriske forhold. Utdypende omtale av resultater oppnådd i tilskuddsforvaltningen finnes i vedlegg 1.

Publisert 17.04.2015
Sist oppdatert 17.04.2015