Knowledge workers
Foto: Desola Lanre Ologun on Unsplash

Dette er Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken styrker offentlige institusjoners kapasitet på områder der Norge har relevant kompetanse og etterspurt erfaring.

Offentlige institusjoner spiller en sentral rolle i alle lands utvikling. Ved å styrke deres kompetanse og kapasitet til å ivareta sitt samfunnsoppdrag overfor egne borgere, bidrar Norad til en rekke bærekraftsmål og legger grunnlaget for varig utvikling langt utover det som finansieres av bistandsmidler.

Viktigste kapital

Kunnskapsbanken legger til rette for langsiktig kunnskapssamarbeid mellom norske offentlige institusjoner og deres søsterorganisasjoner med lignende samfunnsoppgaver i utviklingsland. Mer enn 20 norske institusjoner deltar, og deres kompetanse og erfaring utgjør Kunnskapsbankens viktigste «kapital».

I tillegg tar Kunnskapsbanken i bruk kompetanse hos multilaterale og private organisasjoner. I noen tilfeller støttes også sivilsamfunnsorganisasjoners arbeid for å holde myndighetene ansvarlig.

Gjennom bistandsprogrammet Skatt for utvikling bidrar Norad til at inntektsgrunnlaget for offentlig sektor styrkes.

Ivaretar samfunnsoppdrag

Norske løsninger kan selvsagt ikke overføres direkte til andre land med en annen historie og andre institusjoner, men de norske erfaringene kan likevel være til nytte. Gjennom langsiktig kunnskapssamarbeid med norske institusjoner kan byråkrater i utviklingsland dra nytte av norske erfaringer samtidig som de utvikler de løsningene som er best i deres egne land. At samarbeidspartnerne ikke bare er fageksperter, men også byråkrater, gir ekstra gode muligheter for erfaringsdeling og ideutvikling om hvordan offentlige institusjoner best kan ivareta sine samfunnsoppdrag.

Kunnskapsbanken tar også sikte på å legge til rette for såkalt sør-sør-samarbeid, der byråkrater fra ulike utviklingsland kan inngå lignende kunnskapssamarbeid.

Gode resultater

Norad bidrar med bistands- og utviklingsfaglig kompetanse, forvalter de økonomiske støtteordningene, og legger til rette for erfaringsdeling, læring og nyutvikling på tvers av de ulike institusjonssamarbeidene. Vi koordinerer også med annen bistand for å sikre synergier, særlig innenfor forskning og høyere utdanning, offentlig finansforvaltning, styresett og åpenhet, og digitalisering.

Kunnskapssamarbeid mellom offentlige myndigheter har vært en del av norsk bistand i mange tiår, og har ofte vist seg å skape gode resultater. Alle innsatsområdene under Kunnskapsbanken utvikler også nye satsinger med mye nyvinning. Slik kombinerer Kunnskapsbanken velprøvd virksomhet med innovasjon innenfor flere av de viktigste satsingsområdene i norsk utviklingspolitikk.

Publisert 02.07.2018
Sist oppdatert 26.11.2021