Dette er Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken skal samordne og styrke faglig samarbeid og kunnskapsdeling på områder hvor Norge har særskilt kompetanse eller etterspurt erfaring.

Målet for Kunnskapsbanken er å styrke kompetansen og kapasiteten i offentlige forvaltningsinstitusjoner i våre samarbeidsland. Dette skal Kunnskapsbanken oppnå ved å være en overordnet enhet som samordner Norges faglige samarbeid.

Den primære målgruppen er myndighetsinstitusjoner i Norges samarbeidsland.

Solide institusjoner er nødvendig for at den offentlige forvaltningen skal kunne levere på sitt samfunnsoppdrag. Aktører i det sivile samfunnet vil også bidra til måloppnåelsen, blant annet gjennom pådriverrollen.

Kunnskap og erfaring er bankens kapital. Det er ulike norske institusjoner, etater og departementer som besitter sektorkompetansen, mens Norad har bistandsfaglig kompetanse i tillegg til nødvendig fagkompetanse. Samarbeid med relevante multilaterale organisasjoner inngår også.

Etterspør norsk ekspertise

Kunnskapsoverføring blir mer og mer etterspurt av samarbeidsland og mange ser til Norge for å lære av vår ekspertise. Norge har lenge vært engasjert i faglig samarbeid gjennom sektorbaserte kunnskapsprogram mer. Kunnskapsbanken vil bygge på tidligere erfaringer om hva som skal til for å utvikle statlig kapasitet.

Flere bærekraftsmål dekkes gjennom bankens tematiske områder og banken som sådan vil bidra spesifikt til delmål 17.9, det vil si: «Øke den internasjonale støtten til gjennomføring av en effektiv og målrettet kapasitetsoppbygging i utviklingsland og dermed støtte nasjonale planer for gjennomføring av alle bærekraftsmålene».

Faglig samarbeid bidrar til en mer fremtidsrettet utviklingspolitikk basert på gjensidige bilaterale forbindelser som er i begge lands interesse. I tråd med dette ønsker Kunnskapsbanken også å øke støtten til sør-sør-samarbeid.

Publisert 02.07.2018
Sist oppdatert 14.10.2019