Norads årsrapport 2017

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2018
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 67
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-967-6
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Leders beretning

Utenriksdepartementet overførte en rekke oppgaver til Norad i 2017. Det ble et travelt og utfordrende år med store behov for omstilling, slik at både nye og eksisterende oppgaver ble ivaretatt på en god måte.

Betydelige forvaltningsoppgaver innen globale helse og utdanning, inklusive styreverv i utvalgte organisasjoner og fond, ble overført fra Utenriksdepartementet tidlig i 2017.

Senere fulgte omfattende deler av porteføljene knyttet til klima, miljø, energi, matsikkerhet og klimatilpasset landbruk. Ansvaret for bistandsfaglig kvalitetssikring av hoveddelen av norsk bistand ble samlet i Norad høsten 2017. Det var nær dialog og et godt samarbeid med departementet gjennom hele fjoråret om endringene og behov for løpende justeringer.

En rekke effektiviseringstiltak ble igangsatt og Norads relative driftskostnader sank med nærmere 40 prosent ifølge den administrative gjennomgangen av Norad som KPMG foretok på vegne av departementet.

Forberedelse av etablering av Kunnskapsbanken ble en viktig oppgave i fjor.

Kunnskapsbanken, etablert 1. mars 2018, samler ulike faglige programmer som dreier seg om kompetanseoverføring og institusjonssamarbeid. Kapasitetsutvikling av offentlig sektor i utviklingsland var også temaet for Resultatrapporten 2017, der resultater av norsk kompetanseoverføring gjennom flere år ble presentert.

Sekretariatsfunksjonen for Likestilling for utvikling-programmet (LIKE) ble opprettet i 2017. En forsterket innsats innen skatt og planlegging av Skatt for utvikling programmet fortsatte og inngår i Kunnskapsbanken. Fisk for Utvikling-programmet inngår som del av det faglige samarbeidet i Kunnskapsbanken, og Norad overtok i 2017 det nye forskningsfartøyet ‘Dr. Fridtjof Nansen’. Dette er det tredje i rekken av forskningsfartøy som arbeider i utviklingsland.

Bærekraftsmålene og Agenda 2030 er nå godt forankret i norsk utviklingssamarbeid og danner
rammen for Norads arbeid. I 2017 bidro Norad til stortingsmeldingsarbeidet til departementet, særlig
til meldingen om bærekraftsmålene ‘Felles ansvar for felles fremtid’ (Meld. St. 24) og til
operasjonalisering av tilnærmingen om at ‘ingen skal utelates’.

En økende andel av verdens fattige lever i sårbare stater, og Norad bidro til utviklingen av Utenriksdepartementets strategiske rammeverk for forsterket norsk innsats i sårbare stater og regioner.

Arbeidet for å øke kunnskapen om bærekraftsmålene i befolkningen fortsatte. 26. august vandret
over 7 000 turgåere opp Gaustatoppen med hodelykter. Det ble også arrangert en nattvandring til
Keiservarden i Bodø i september.

Filmer, fotografier og kunnskap om målene ble promotert i ulike sosiale medier før, under og etter nattevandringene. Verdens vakreste nattvandring ble gjennomført for andre året på rad og inngår i en fireårig satsing for å øke kjennskapen til og kunnskapen om bærekraftsmålene. Vandringene er symbolske handlinger på det krafttaket verden sammen må ta for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Målinger før og etter nattevandringene viser at kjennskapen til målene øker. I tillegg gjennomførte Norad en kampanje for å øke kunnskapen om den norske klima og skoginnsatsen på vegne av KLD. ‘Save Tropical House’ nådde over 4,5 millioner og om lag 100 000 var innom kampanjenettsiden.

Totalt forvaltet Norad i overkant av ni milliarder kroner i 2017. Økningen via UDs budsjett var på mer
enn 130 prosent, mens antall avtaler økte med kun syv prosent. Om lag 30 prosent av
avtaleporteføljen per 1. januar ble avsluttet i løpet av året.

Flere tilskuddsordninger enn tidligere ble kunngjort, scoringssystemer videreutviklet og innen næringsutvikling ble en ny, søknadsbasert ordning med større involvering av næringslivet etablert.

Norad jobber videre med organisasjon, ledelse og samhandling. Både KPMG-rapporten og det
egeninitierte arbeidet via AFF har gitt viktige innspill til håndtering av endringer og effektivisering av
organisasjonen.

Samlet mener jeg at Norad har levert godt på et oppdrag i endring i 2017. Ressursbruken ble holdt
innenfor tildelte budsjettrammer. Revisjonen for 2017 er ikke klar. Riksrevisjonen har ikke hatt
vesentlige merknader til Norad de siste årene.

Oslo, 14. mars 2018
Jon Lomøy
direktør

Publisert 20.03.2018
Sist oppdatert 20.03.2018