Norads årsrapport 2010

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2011
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 44
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-566-1
 • ISSN: --
frontpage image
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Samlet vurdering


Norads aktiviteter ble holdt på et høyt nivå også i 2010, med fokus på å tilpasse den faglige innretningen i tråd med politiske prioriteringer, og å styrke resultatarbeidet.

Det er Norads vurdering at etaten gjennom aktivitetene i 2010 i det vesentlige har svart på overordnete rammer og føringer for virksomhetens arbeid i 2010. Norad har:

 • Dokumentert og formidlet bredt om norsk utviklingsinnsats og dens resultater
 • Levert evalueringer iht. plan, og benyttet evalueringene til læringsprosesser
 • Styrket arbeidet med mål‐ og resultatstyring innen tilskuddsforvaltningen, og forvaltet tilskudd i tråd med mål for den enkelte ordning
 • Levert faglige rådgivning og kvalitetssikring for å bidra til at tiltak som forvaltes av UD og utenriksstasjonene oppnår bærekraftige resultater i tråd med overordnete mål. Leveransene har omfattet sektorinnsatser og tverrgående tema iht. departementets og utenriksstasjonene innmeldte behov
 • Bidratt til høyere kvalitet i forvaltningen gjennom forvaltningsgjennomganger, juridisk rådgivning og kvalitetssikring, utvikling av verktøy og opplæring


Ved årets start konstaterte Norad at etterspørsel av faglig rådgivning og kvalitetssikring innen de fleste tematiske områder ble opprettholdt på høyt nivå, med en betydelig økning innen ren energi. Det var en dreining i behovsinnmeldinger fra departementet med en økning av tematiske og organisatoriske gjennomganger og faglig støtte inn mot det multilaterale arbeidet. Det var fortsatt relativt mindre etterspørsel etter faglige tjenester fra ambassader i sårbare stater og land i konflikt, enn fra mer tradisjonelle bistandsambassader.


En oppsummering på slutten av året viste at leveransene løpet av året gikk atskillig ut over opprinnelige innmeldte behov. Flere ambassader som i utgangspunktet meldte inn lave behov, etterspurte mer i løpet av året.

Også 2010 bød på en utfordrende balansegang i første rekke mellom langsiktig innsats knyttet til faglige rådgivning og programutvikling, fleksibilitet til å møte prioriterte, større behov som ikke var innmeldt ved årets begynnelse og leveranser på små ”hastebestillinger”. Dette understreker behovet for arbeidet som er igangsatt med sikte på bedre planleggings‐ og samarbeidsmekanismer, bl.a. for å sikre at Norads rådgivning rettes inn mot prioriterte områder.

Norad var i 2010 i det vesentlige i stand til å levere tjenester på de områder som tildelingsbrevene krever. Den interne kapasiteten ble noe øket innen ren energi mens det både innen energiområdet og miljø og naturressurser var nødvendig med økt bruk av ekstern kompetanse. Dette er effektivt, men stiller samtidig krav til gode system for å sikre tilbakeføring av kunnskap til organisasjonen.

Relevansen av Norads rådgivning vurderes årlig i en brukertilfredshetsundersøkelse. Det var kun mulig å bruke resultatene fra ambassadenes tilbakemeldinger idet svarprosenten fra departementet var svært lav. Ambassadene var i all hovedsak positive, men det ble påpekt variasjon i kvalitet. I 6 kommentarene ble det pekt på at rådene ikke alltid var tilstrekkelig relevante, og derved fikk redusert anvendelighet. Når det gjelder tilskuddsforvaltningen, har Norad søkt å være mer konkret og presis i rapporteringen av resultater. Dette er et forbedringsarbeid som vil bli videreført i kommende år.

Publisert 19.04.2011
Sist oppdatert 16.02.2015