Norads årsrapport 2012

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2013
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 54
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-687-3
 • ISSN: --
frontpage image
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norads hovedoppgaver er fastsatt i direktoratets instruks av 26. mars 2004. Sentrale føringer for virksomhetens arbeid i 2012 ble lagt i Utenriksdepartementets budsjettproposisjon for 2012 og i tildelingsbrev 1/2012.

I Norads årsrapport for 2012 omtaler vi hvordan vi etter vår vurdering i det vesentlige har svar på overordnete rammer og føringer for arbeidet. De prioriterte tematiske områdene har blitt ivaretatt og realisert under alle våre fem hovedoppgaver. Norad har:

 • Levert faglig rådgivning og kvalitetssikring for å bidra til å styrke den faglige og forvaltningsmessige kvaliteten av norsk bistand, og for å bidra til at tiltak som forvaltes av UD og utenriksstasjonene oppnår bærekraftige resultater i tråd med overordnete mål. På flere av de tematisk prioriterte områdene har Norad ivaretatt sekretariatsfunksjoner for politiske initiativ
 • Gitt faglig grunnlag for departementets politiske og budsjettmessige valg
 • Bidratt til høyere kvalitet i forvaltningen gjennom økonomisk/finansiell rådgivning, resultatfaglige vurderinger, juridisk rådgivning og kvalitetssikring samt gjennom forvaltningsgjennomganger
 • Forvaltet tilskudd i tråd med mål for den enkelte tilskuddsordning. Både Håndbok for tilskuddsforvaltning, ordningsregelverk og maler for tilskuddsbrev er oppdatert
 • Levert evalueringer iht. plan, kommunisert funn og benyttet funnene i læringsprosesser
 • Dokumentert og formidlet bredt om norsk utviklingssamarbeid og resultater av innsatsen. Resultatrapport 2012 handlet om naturressursforvaltning gjennom 60 år

Etterspørselen etter tjenester innen alle Norads kjerneoppgaver har vært høy. Arbeidet haromfattet aktiv deltakelse i internasjonale prosesser, blant annet med faglig pådriverrolle i langsiktig utviklingsarbeid. Gjennom prioritering av ressurser, og ved bruk av ekstern kompetanse, har Norad møtt den utfordringen som endring i tematiske prioriteringer og/eller økt etterspørsel representerer.

Norads årsrapport for 2012 gir et innblikk i spennvidden i Norads arbeid.

Publisert 11.04.2013
Sist oppdatert 16.02.2015