Resultatrapport 2015. Kvinners rettigheter og likestilling

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2015
 • Serie: --
 • Type: Resultatrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Kvinner og likestilling
 • Antall sider: 112
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-856-3
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Norsk bistand til kvinners rettigheter og likestilling gir resultater. Vi ser positiv utvikling på mange områder – dette har Norge bidratt til. Resultatrapporten viser hvordan bistanden kan bidra til at jenter og kvinner får utdanning, helsetjenester, strøm, vann og kapital, slik at de både får et bedre liv og blir bedre i stand til å forsørge seg og sin familie.

Av og til kan bistand bidra direkte, men ofte må den bidra indirekte. Bistand kan bringe frem ny kunnskap og skape økt bevissthet om omfang, årsaker og virkninger av diskriminering og manglende likestilling. Dette er viktig for lokale aktørers arbeid for endring. Slik kan bistanden bidra til at lover og systemer reformeres for bedre å legge til rette for kvinners rettigheter og likestilling.

Bistand kan også bidra til at kunnskapen og bevisstgjøringen når frem til de som danner og opprettholder sosiale normer og holdninger, slik at endringene kan realiseres for kvinner og menn i deres lokalsamfunn.

Årets resultatrapport viser også at det kan være utfordrende å oppnå resultater. Vi må forstå lokale forhold, og holdninger og normer hos både kvinner og menn, for å kunne bidra til endring. Endring er sjelden rask og rettlinjet, og på noen områder står utviklingen nesten stille. Bistanden kan uansett bare spille en begrenset rolle. Det er lokale endringsagenter som må drive utviklingen fremover.

Ekstreme og voldelige krefter er på fremmarsj mange steder. Felles for mange av dem er motstand mot kvinners grunnleggende menneskerettigheter, som for eksempel bevegelsesfrihet og deltakelse i det offentlige liv. Det kan ha dramatisk negative effekter, som der IS har operert i Midtøsten eller Boko Haram i Nigeria og noen av nabolandene.

Borgerkrigen i Syria har ført til en humanitær krise som tvinger millioner på flukt. Av de som er registrert av FNs høykommissær for flyktninger, er halvparten jenter og kvinner. I krig, konflikt og på flukt er de særlig utsatt for overgrep. Bistanden fremover må styrke kvinners sikkerhet i disse situasjonene.

Samtidig må kvinner inkluderes når fred skal forhandles og land gjenoppbygges. Norge er en viktig aktør i det internasjonale arbeidet for likestilling. Fordi vi blir sett på som et foregangsland på mange områder, kan vi inspirere. Fordi vi har viktige erfaringer å dele, kan vi gjøre veien mot likestilling lettere for andre land. Fordi vi er parat til også å fronte kontroversielle tema internasjonalt, kan vi sikre at viktige, men vanskelige, tema forblir på dagsorden.

Årets resultatrapport inneholder 24 eksempler på hva norsk bistand til kvinners rettigheter og likestilling har ført til. Dette utgjør ikke det totale bildet, men illustrerer godt resultater, utfordringer og bredden i den norske innsatsen.

Norads resultatrapporter er verken en evaluering av norsk bistand eller en forskningsrapport, men innholdet er basert på uavhengige evalueringer og forskning der det har vært tilgjengelig. Rapporten er først og fremst ment som et bidrag til å opplyse debatten om resultater av norsk bistand. Samtidig håper vi at den vil gi inspirasjon til mer og bedre innsats for likestilling.

Publisert 08.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015