Resultatrapport 2010 - Kapasitetsutvikling: Bygging av levedyktige samfunn

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2010
 • Serie: --
 • Type: Resultatrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 104
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-531-9
 • ISSN: --
Frontpage image
Bestill gratis papirutgave:

Kapasitetsutvikling: Å bygge samfunn som står på egne ben

Kapasitetsutvikling dreier seg om å bygge samfunn som står på egne ben. Gode offentlige og private institusjoner er en forutsetning for et velfungerende samfunn. Denne rapporten handler om bistand til å bygge bærekraftige systemer som virker også etter at støtten opphører.

Utvikling er målet og bistand er ett av flere virkemidler. Norsk bistand har hatt en sterk økning fra ca elleve milliarder kroner i 2000 til over 27 milliarder i 2010. Den norske innsatsen utgjør tre prosent av internasjonal bistand. Norsk bistand har mange former: Alt fra nødhjelp etter katastrofer, oppbygging av land etter kriger – og økonomisk hjelp til å bygge infrastruktur, som for eksempel skole, helsevesen, energitilgang og transportsystemer.

Resultatrapport 2010 er den fjerde i rekken. Som tidligere har vi valgt å se på resultater av bistanden innenfor et bestemt område. Hovedtemaet i årets rapport er kapasitetsutvikling, som presenteres med en rekke eksempler i del 1. En betydelig andel av norsk bistand går til kapasitetsutvikling. Resultatrapporten viser at norsk bistand har lykkes i å bygge opp viktig kunnskap, kompetanse og institusjoner på ulike samfunnsområder. Norsk kompetanse til kapasitetsutvikling innen naturressursforvaltning, for eksempel fiskeri, olje og gass samt energisektoren er etterspurt av mange samarbeidsland.

Dokumentasjon om resultater i bistanden er fortsatt en utfordring som Norge deler med andre givere og mottakere. Oppmerksomheten rundt resultater av bistanden er mer fremtredende i dag enn hva som var tilfelle for bare ti år siden. Det kan derfor virke noe strengt å anvende dagens resultat-krav på tiltak som ble iverksatt langt tilbake i tid. Arbeidet med resultatrapportering er viktig for å kunne gi informasjon til skattebetalerne om hva norske bistandsmidler bidrar til. Kunnskap om resultater er også viktig for å kunne styre innsatsen; hva virker, hva virker ikke.

I tillegg vil fokus på resultater bidra til en mer kostnadseffektiv og målrettet innsats av norsk bistand.

Årets rapport er utvidet med to deler som kan leses uavhengig av del I. I del 2 ser vi nærmere på norske bidrag til internasjonale resultater på politisk aktuelle områder. Det kan være norsk bistand som del av større tiltak med flere givere, eller at norske bistandskroner går gjennom store internasjonale organisasjoner.

I del 3 har vi for første gang i  Norads resultatrapport presentert en sammenstilling av de viktigste tallene i norsk bistand. Disse ses i sammenheng med internasjonal bistand og det legges frem fakta om utviklingen i noen av mottakerlandene.

Resultatrapporten er et svar på oppfordringene om mer kunnskap og debatt om resultater av bistand. Resultatrapporten er ikke en forskningsrapport. Den er heller ikke en evaluering av norsk bistand, men er blant annet basert på evalueringsinformasjon. Det er stor oppslutning om norsk bistand. Allmennheten har en berettiget forventning om informasjon om hva som oppnås. Norads resultatrapport er et bidrag til dette.

Jeg håper årets resultatrapport vil være til glede og nytte ved å stimulere og berike den offentlige debatten om bistand.


Villa Kulild
Direktør i Norad
Desember 2010

Publisert 14.12.2010
Sist oppdatert 16.02.2015