Resultatrapport 2013 Helse og utdanning

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2013
 • Serie: --
 • Type: Resultatrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Utdanning og forskning
 • Antall sider: 124
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-711-5
 • ISSN: --
frontpage image
Bestill gratis papirutgave:

Investering i helse og utdanning er en grunnleggende forutsetning for alle land som ønsker økonomisk vekst og høy levestandard for sin befolkning. Når Norge hvert år skårer høyt på FNs indeks for menneskelig utvikling er det ikke minst fordi vi har en frisk og godt utdannet befolkning.

Norsk innsats for helse og utdanning har siden 2000 i stor grad vært rettet mot FNs tusenårsmål. Det norske bidraget har vært en kombinasjon av politisk lederskap, penger, innovasjon og kunnskap. Målet om reduksjon av fattigdom er oppfylt før tiden. I utviklingsland har nå 90 prosent av barna et skoletilbud, og barne- og mødredødeligheten er halvert.

Samtidig vil ikke alle tusenårsmålene nås innen fristen. På noen områder er fremgangenfor svak. Fortsatt dør alt for mange kvinner i barsel fordi de mangler kvalifisert fødselshjelp. Med enkle midler kunne mange flere nyfødte vært reddet hver dag. Selv om mange barn har fått tilgang til skole, er undervisningen for dårlig. Av verdens ungdommer kan 123 millioner ikke leseog skrive, og det er beregnet at 34 millioner av de barna som begyntepå skolen i 2011 kommer til å falle ut av skolen uten å fullføre.

For å utvikle den kompetansen land trenger for egen utvikling og for å delta i en stadig mer kunnskapsbasert verdensøkonomi, behøver utviklingsland egne akademiske institusjoner, og kapasitet til å utdanne egen arbeidskraft. Rapporten gir flere eksempler på samarbeid som har bygget opp slik kapasitet.

Som tidligere år er Norads resultatrapport verken en forskningsrapport eller en evaluering.Den presenterer et utvalg resultateksempler innen årets tema. Eksemplene baserer seg på evalueringer, forskning, prosjektrapporter, samt utenrikstjenestens og Norads egne vurderinger. Mer informasjon om resultater av bistanden er presentert istatsbudsjettet for 2014, Prop. 1 S (2013-2014), kapittel 12. Dokumentasjon av positive og negative effekter av norsk bistand gir viktig læring for videre innsats.

Oslo 11.12.2013
Villa Kulild
Direktør

Publisert 11.12.2013
Sist oppdatert 16.02.2015