Resultatrapport 2014: Menneskerettigheter og demokrati

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2014
 • Serie: --
 • Type: Resultatrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 113
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-746-7
 • ISSN: --
frontpage image
Bestill gratis papirutgave:

Menneskerettigheter og demokrati er sentralt i norsk utviklingspolitikk. Norsk bistand bidrar til å sikre rettighetene til sårbare grupper, fremme ytringsfrihet, styrke rettsstaten og til å gjennomføre demokratiske valg. I tillegg fremmer Norge demokrati og menneskerettigheter blant annet gjennom politisk dialog, normativt arbeid i multilaterale fora og deltakelse i landhøringer i FNs Menneskerettighetsråd.

Størst har fremgangen vært for økonomiske og sosiale rettigheter. Andelen fattige går ned, folk lever lenger og flere barn får utdanning. For sivile og politiske rettigheter er bildet mer sammensatt. Flere land går i mer demokratisk retning. Mobiltelefoni og internett gir nye muligheter for kommunikasjon og deltakelse. Sosiale medier og SMS ble brukt til å mobilisere demonstranter på Tahrir-plassen i Kairo og Maidan-plassen i Kiev. Samtidig har ytringsfriheten, organisasjonsfriheten og kvinners rettigheter kommet under press mange steder. Krig og konflikt gir dårlige vekstvilkår for demokrati og menneskerettigheter. Samtidig er mangel på medbestemmelse og grunnleggende rettigheter viktige årsaker til konflikt. Flere dør i krig nå enn for ti år siden. Ikke siden andre verdenskrig har så mange vært på flukt på grunn av konflikt.

Årets resultatrapport viser 25 eksempler på hva norsk bistand til demokrati og menneskerettigheter har ført til. Det er viktig å lære av både gode og dårlige resultater. Det som gir gode resultater skal vi gjøre mer av. Det som går dårlig skal vi endre eller avslutte, og unngå å gjøre igjen. 25 eksempler gir ikke noe totalbilde, men viser bredden av tiltak, som til sammen gir en god illustrasjon på resultater av den norske innsatsen. Eksemplene viser at mange enkeltindivider har fått det bedre på grunn av norsk bistand, og at institusjoner som fremmer demokrati og respekt for menneskerettigheter har blitt bedre i stand til å gjennomføre sine oppgaver. Bistanden må bygge på interne krefter for omstilling, og styrke både myndighetene og det sivile samfunnet parallelt.

Norads resultatrapporter er verken en evaluering av norsk bistand eller en forskningsrapport, men mye av stoffet er basert på uavhengige evalueringer og internasjonal forskning. Rapporten er først og fremst ment som et bidrag til å opplyse debatten om resultater av norsk bistand.

Publisert 11.12.2014
Sist oppdatert 16.02.2015