Resultatrapport 2012 Bistand til naturressursforvaltning

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2012
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Resultatrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Naturressurser (inkludert olje)
 • Antall sider: 112
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-670-5
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Temaet i årets resultatrapport er bistand til naturressursforvaltning. Naturressurser betyr mye for utviklingslands muligheter til å bekjempe fattigdom og skape økonomisk utvikling, men mange av landene sliter med å realisere utviklingspotensialet som ressursene representerer. I tillegg blir det stadig tydeligere at utfordringen med global oppvarming er uløselig knyttet til utvinning og bruk av naturressurser.

Norges egne erfaringer innen forvaltning av vannkraft, fiskeri og petroleumsressurser har preget den norske statlige bistanden gjennom 60 år og har vært en viktig del av Norads arbeid i vår 50-årige historie.

Det er mange eksempler på at et lands naturressurser ikke blir en kilde til å bekjempe fattigdom, men snarere beriker en liten elite. Dette gjelder særlig utvinning av ikke-fornybare ressurser som olje, gass og mineraler. En god forvaltning av disse naturressursene forutsetter blant annet kunnskap om ressursgrunnlaget, og i tillegg lover og regler som gir forutsigbare rammevilkår for industrien samtidig som de ivaretar landets interesser. Videre er det nødvendig med offentlige myndigheter med vilje og kapasitet til å fremforhandle gode kontrakter og til å påse at regelverket overholdes. Åpenhet om inntektsstrømmer og prosesser for å sikre at berørte aktører blir konsultert, er også viktig for å sikre god forvaltning. Rapporten inneholder eksempler på hvordan bistand til utforming av skattelover og kapasitetsbygging av skattemyndigheter og sivilt samfunn har ført til økte inntekter for staten.

Landbruk, fiske og skog er naturressurser som gir et direkte inntekts- og livsgrunnlag for de fleste mennesker i utviklingsland. Økt produktivitet og en bærekraftig utnyttelse av disse ressursene er en forutsetning for å øke matsikkerheten og skape grunnlag for lokal økonomisk utvikling. Resultatrapporten viser eksempler på at norsk bistand har bidratt til bedre utnyttelse av ressurser gjennom blant annet forskning, ressurskartlegging, utforming av lovverk og nye produksjonsteknikker. Den inneholder også eksempler på mindre vellykkede tiltak, der de ønskede effektene har uteblitt fordi det har blitt tatt for lite hensyn til lokale forhold eller til naturens tålegrenser.

Globale klimaendringer forverrer fattigdomsproblemet gjennom reduserte avlinger og naturkatastrofer. Dette rammer de aller fattigste hardest. Rapporten inneholder eksempler på bistand som har bidratt til klimatilpasning, redusert avskoging og reduserte klimagassutslipp.

Norads resultatrapport er ett av flere bidrag til større åpenhet om resultater av norsk
bistand. Rapporten er hverken en forskningsrapport eller en samlet evaluering av all norsk bistand til naturressursforvaltning. Den presenterer et utvalg resultateksempler innenfor årets tema. Eksemplene baserer seg på evalueringer, forskning, prosjektrapporter, samt Utenrikstjenestens og Norads egne vurderinger.

Oslo 11.12.2012
Villa K

Publisert 10.12.2012
Sist oppdatert 16.02.2015