Systematisk evaluering av norsk bistand

En av Norads hovedoppgaver er å initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av bistanden.

Avdeling for evaluering i Norad kan ta initiativ til evaluering av enhver aktivitet som er finansiert over det norske bistandsbudsjettet. Det gjelder enten bistanden er forvaltet av Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norad, Fredskorpset eller Norfund og uansett hvilken organisasjon som har ansvaret for selve gjennomføringen.

For norsk støtte til FN-organisasjoner og andre multilaterale organisasjoner gjelder egne avtaler om evaluering.

Evalueringsvirksomheten skal blant annet dokumentere om bistanden er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt. Arbeidet er regulert gjennom en egen instruks for evaluering av norsk utviklingssamarbeid.

Evalueringene lyses normalt ut i internasjonale anbudskonkurranser og gjennomføres av eksterne eksperter som ikke har noen befatning med bistanden som evalueres.

På bakgrunn av rapportene utarbeider evalueringsavdelingen anbefalinger om hva som bør følges opp i norsk utviklingspolitikk. Rapportene og anbefalingene offentliggjøres og oversendes til Utenriksdepartementet eller Klima- og miljødepartementet avhengig av hvem som har det overordnede ansvaret.

Departementet lager en plan for oppfølging av anbefalingene, og etter ett år offentligjør avdeling for evaluering hvordan planene er fulgt opp.