Nytt evalueringsprogram: Kunnskap blir desto viktigere når verden er i krise

Bistanden står nå overfor omfattende utfordringer som krever handling. I slike tilfeller er det desto viktigere med kunnskap for å ta gode beslutninger.

Evalueringsavdelingen lanserer evalueringsprogrammet for 2020-2022 i slutten av mars 2020. Dagens situasjon aktualiserer hvor viktig kunnskap er også når det brenner som mest.

Evaluering skal gi nyttig kunnskap om hva som virker og ikke virker innenfor viktige innsatsområder for norsk bistand – også i akutte kriser.

- Et viktig spørsmål nå er hvordan vi kan styrke bruken av evalueringskunnskap. Kriser gjør at det må handles raskt, og det forsterker viktigheten av at vi har en god forståelse av hva som foregår, sier Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør i Norad.

– Det er alltid en fare for at hastverk kan undergrave den langsiktige innsatsen, og det må vi prøve å unngå.

Humanitær bistand

Programmet viderefører overordnede temaer fra de foregående programmene. Næringsutvikling, humanitær innsats og klima og miljø er overskrifter for flere av de kommende evalueringene.

Humanitær innsats er et viktig satsningsområde i norsk utviklingspolitikk og har et samlet budsjett på over 5,5 mrd. kroner i 2020. I tillegg brukes store beløp til langsiktig utviklingsinnsats i land og regioner i sårbare situasjoner.

Tidligere evalueringer har påpekt at god kunnskap om kontekst er avgjørende for å tilpasse bistanden til sårbare land.

- Evalueringen av Norges engasjement i Sør-Sudan, fra februar i år, pekte på vanskeligheten med å finne hvordan læring og kunnskap ble systematisk brukt i det norske engasjementet. Framover fortsetter vi å se på Norges samlede innsats i andre utvalgte land, det neste landet er Somalia. I tillegg skal vi sette i gang en evaluering av norsk støtte til respons overfor flyktninger og internt fordrevne i Syria-regionen, sier Bastøe.

Utvalgte kunnskapsprogrammer

Et annet tema som videreføres i det nye programmet er næringsutvikling og samarbeid med privat sektor.

- En viktig forvalter av denne støtten er Kunnskapsbanken i Norad. Evalueringsavdelingen er nå i gang med en evaluering av fiskeristøtten i «Fisk for Utvikling», den første i en serie evalueringer av programmer i Kunnskapsbanken. Vi håper at denne kan gi innspill til arbeidet med å videreutvikle den norske innsatsen på dette området, forteller Bastøe.

Bruken av fond

Store deler av Norges bistand kanaliseres gjennom multilaterale organisasjoner og fond. Det er utfordrende for den norske bistandsforvaltningen å evaluere bruken av disse midlene, derfor opprettholder evalueringsavdelingen flere faglige samarbeid med evalueringskontorene i utvalgte multilaterale organisasjoner.

I det nye programmet ligger også en evaluering av effekter av fond på landnivå.

- Når Norge nå foreslår å lansere et flergiverfond i FN for å møte konsekvensene av koronakrisen illustreres viktigheten av kunnskap om bruk av fond som virkemiddel. På hvilket grunnlag fordeles midlene? Hvordan kan man sikre samarbeid og samhandling. Det er alltid en risiko at nødvendige raske innsatser ikke blir tilstrekkelig kunnskapsbasert, sier Bastøe.

Variasjon i gjennomføring av evalueringene

For å øke relevansen og bruken av kunnskapen vil evalueringsavdelingen vurdere måten evalueringene gjennomføres på. Normalt settes hele oppdrag ut til eksterne konsulenter. Fremover kan det også bli aktuelt å sette ut mindre deloppdrag.

- Det vil sannsynligvis bli større variasjon i hvordan vi organiserer evalueringene på framover. På denne måten kan vi bedre tilpasse hvordan vi kan bidra til at kunnskapen når ut i forvaltningen, avslutter Bastøe.

Publisert 30.03.2020
Sist oppdatert 30.03.2020