Hva bør evalueres i norsk utviklingspolitikk i 2020?

Evalueringsavdelingen i Norad utformer evalueringsprogrammet for 2020-2022. De ønsker forslag og anbefalinger om hva som bør evalueres.

Forslag eller kommentarer til temaer for evalueringsprogrammet, sendes til post-eval@norad.no innen fredag 8. november.

Evalueringsavdelingens oppgave er å evaluere hele bredden av norsk utviklingssamarbeid. Hvert år utarbeider og reviderer avdelingen et evalueringsprogram for hva som skal evalueres. Programmet inneholder pågående og påtenkte evalueringer og nye tema for de neste tre årene.

Nyttige innspill

I det pågående evalueringsprogrammet finnes flere evalueringer som er et direkte resultat av innkomne forslag, forteller evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

- For eksempel er evalueringene av oppfølging og bruk av evalueringer i norsk utviklingssamarbeid, evalueringen av norsk innsats for å fremme funksjonshemmedes rettigheter og evalueringen av langtidseffekter av norsk utviklingsbistand i programmet etter innkomne forslag fra sivilsamfunnsorganisasjoner og fra avdelinger i Norad.

- Å evaluere norsk innsats for kvinner, fred og sikkerhet var noe som ble foreslått fra flere hold, og har nå planlagt oppstart i 2020.

Utvelgelse

Prosessen starter med en åpen invitasjon for innspill, som sendes ut til relevante avdelinger og seksjoner innen bistandsforvaltningen og til eksterne miljøer, som sivilsamfunnsorganisasjoner og forskningsmiljøer.

- Etter fristen samler vi alle innspillene, i tillegg til å se på hva som tas opp i stortingsmeldinger og budsjettproposisjoner og hva som rører seg ellers i den norske debatten og i internasjonale miljøer. Så begynner utvelgelsesprosessen for å få det hele ned til et gjennomførbart evalueringsprogram, forklarer Bastøe.

I instruksen for evalueringsavdelingen i Norad er det fastsatt at det er avdelingen som bestemmer hva som skal evalueres. Det viktigste utvelgelseskriteriet er relevans, ut fra en vurdering av «risiko, egenart og vesentlighet», som det heter i statens økonomireglement.

- Evalueringene er ment å bidra til læring og ansvarliggjøring i bistandsforvaltningen, påpeker Bastøe.

- Derfor jobber vi mye med å identifisere aktuelle tema og problemstillinger og den riktige timing for gjennomføring. Innspill fra andre er viktig for å oppnå dette.

Evaluering

- Vi har altså ansvaret for tematiske evalueringer av gjennomføringen av norsk utviklingspolitikk enten bistanden er forvaltet av Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norad, Norec eller Norfund. I tillegg inneholder økonomireglementet krav om evaluering av prosjekter og programmet. Dette ansvaret ligger hos de som er ansvarlige for tiltakene og ikke hos oss, sier Bastøe.

- I det pågående evalueringsprogrammet fokuserer vi på humanitær innsats og sårbare stater, klima, privat sektor, multilateralt samarbeid og innretningen av norsk bistand, oppsummerer Bastøe.

- Disse temaene vil også være aktuelle de neste årene, men det er også rom for andre tema og problemstillinger.

Det nye programmet presenteres i januar 2020, både i en norsk og en engelsk versjon.

Publisert 21.10.2019
Sist oppdatert 28.10.2019