Konsekvenser for evalueringsvirksomheten som følge av covid-19

Covid-19-krisen får ulike former for konsekvenser for evalueringsarbeidet av norsk bistand. Det gjelder gjennomføringen av pågående evalueringer, justering av nåværende evalueringsprogram og nye initiativer.

Restriksjoner iverksatt på grunn av covid-19-krisen har ført til endringer i måten evalueringsarbeidet kan gjennomføres på. Med covid-19 endres bistanden, noe som også gir noen nye problemstillinger for hva som skal evalueres i gjennomføringen av norsk bistand.

Gjennomføring av pågående og planlagte evalueringer

Det nylig lanserte evalueringsprogrammet fra evalueringsavdelingen i Norad vil fortløpende justeres ut fra behov og relevans. I den nåværende situasjonen vil det særlig være aktuelt å vurdere om det bør initieres evalueringer, resultatoppfølging og analytiske arbeid knyttet til de ulike bistandsinitiativene rettet mot koronakrisen, for å sikre at de er relevante og tilpasset utfordringene.

Endret arbeidssituasjon, både i Norge og internasjonalt, har gitt restriksjoner, hjemmekontor og reiseforbud. Dette gjelder for evalueringsavdelingens medarbeidere, evalueringsteam med konsulentene og forskere, for interessentene i de ulike delene av bistandsforvaltningen og for andre evalueringsavdelingen ønsker å nå i ulike deler av verden. Dette har konsekvenser både for tilnærming og metodebruk i evalueringsprosessen og for hvordan vi presenterer og diskuterer funn og anbefalinger i rapportene.

Nytt tidspunkt for lansering

I evalueringsprosjektene som pågår i dag er evalueringsavdelingen i dialog med teamene for å gjøre nødvendige tilpasninger. Evalueringene av konsentrasjonspolitikken og antikorrupsjonsarbeidet ferdigstilles i mai og lanseres på webinar i løpet av juni. Evalueringen av norsk innsats i Somalia og syntesestudiene av bistandsevalueringer i Uganda, Ghana, Niger, Indonesia og Colombia vil ferdigstilles før sommeren, men lanseringene utsettes til høsten 2020.

For evalueringer som enda ikke er satt i gang, er vi i ferd med å justere oppdragene og lage alternative planer for datainnsamling. For eksempel planlegges det nå evalueringer uten datainnsamling på landnivå eller med datainnsamling foretatt av lokale konsulenter. Dette gjelder evalueringen av privat sektors deltakelse i klima- og skogsatsingen, norsk innsats for funksjonshemmede, samt evalueringen av norsk fiskeristøtte. Evalueringene planlegges imidlertid ferdigstilt etter tidsskjema, i løpet av 2021.

Internasjonalt samarbeid

Evalueringsavdelingen deltar i diskusjoner i det internasjonale evalueringsmiljøet for å drøfte spørsmål rundt covid-19 og evaluering. I kraft av å lede evalueringsnettverket i OECDs utviklingskomite (EvalNet), har Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe har bidratt til et notat om god praksis for evalueringer under covid-19-krisen. Notatet som er utarbeidet i samarbeid med Independent Evaluation Office i UNDP, baserer seg på webinar med EvalNets medlemmer og kolleger i evalueringsenhetene i FN-organisasjonene (UNEG) og utviklingsbankene (ECG) til et webinar om temaet. Les notatet: Good practices during Covid-19

Bastøe har også, i samarbeid med de to nestlederne i EvalNet, utarbeidet et innlegg om viktige lærdommer fra arbeidet med tidligere kriser. Les innlegget som er publisert i OECD bloggen Development Matters: Covid-19 and Development Co-operation: we know a lot about what works, let’s use the evidence. Sistnevnte kan også leses i en kortversjon publisert på Bistandsaktuelt: Fem lærdommer for bistand og koronapandemien.

 

Publisert 12.05.2020
Sist oppdatert 12.05.2020