Manglende oversikt over norsk bistand til næringsutvikling

Utvikling av privat sektor er et prioritert område for norsk bistand. En ny evaluering viser at det er vanskelig å kartlegge omfanget av denne innsatsen.

Utvikling av privat sektor er et av fem tematiske satsningsområder innenfor norsk bistand. En ny evalueringsrapport har kartlagt formålene med, og omfanget av, norsk bistand til privatsektorutvikling.

Handler om bærekraftig utvikling

Hovedformålene med denne bistanden har vært relativt stabile i perioden 2014 til 2017 og omfatter; inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, fattigdomsreduksjon, jobbskaping, ansvarlig næringsliv og omlegging til bærekraftig energi for reduksjon av klimautslipp.

- Rapporten slår fast at formålet med denne innsatsen handler om bærekraftig utvikling, og da spesielt inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, sier evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

- Tidligere snakket man mye om hvor mange bedrifter man hadde investert i, eller hvor mange ansatte som jobber i bedriftene. Dette er ikke nok. Vi må også vite om disse investeringene gir positive utviklingseffekter. Når det er sagt, så vet vi at det vanskelig å dokumentere utviklingseffektene.

Bastøe leder evalueringsnettverket i OECD/DAC og vet at det er stor interesse for utvikling av nye metoder på dette feltet. Han oppfordrer Norad og Utenriksdepartementet til å holde seg orientert for å sikre at norske partnere bruker de beste metodene.

Vanskelig å kartlegge

Evalueringsrapporten som er gjort av CMI, finner at omfanget av innsatsen til næringsutvikling har vært stabil i perioden 2010 til 2017. Da utgjorde den omkring 11 prosent av den totale bistanden. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til tallene, blant annet fordi deler av denne bistanden føres på andre kapitler enn næringsutvikling i bistandsbudsjettet.

Bastøe mener det er uheldig at norske myndigheter ikke har full oversikt.

- Det er flere avdelinger i Utenriksdepartementet og Norad som har bistandsporteføljer som har elementer av privatsektorutvikling. Så lenge vi ikke har noen oversikt over dette arbeidet og hvordan Norge bør tilnærme seg privatsektorutvikling risikerer vi at vi ikke ser de ulike virkemidlene i sammenheng.

Bidrar til et ansvarlig næringsliv

Rapporten slår fast at et ansvarlig næringsliv er viktig for å nå bærekraftsmålene. Det vil hindre at privat sektor utvikles på bekostning av miljø og mennesker. En tilnærming til dette finner vi i aktsomhetsstandardene fra International Finance Corporation (IFC) i Verdensbankgruppen.

Evalueringsavdelingen i Norad publiserer sammen med evalueringsrapporten et notat (evalueringsbrief) som ser nærmere på disse aktsomhetsstandardene, som skal sikre et ansvarlig arbeidsliv.

Her kommer det fram at risikoanalyser for mulige negative ringvirkninger på folk og miljø som gjøres i forkant av investeringsprosjekter, kombinert med verktøy for å håndtere denne risikoen underveis, er nøkkelen for å sikre et ansvarlig næringsliv.

- Dette betyr at investeringer i utviklingsland krever både tid og kunnskap, påpeker Bastøe, og fortsetter:

- Det er positivt at enkelte aktører som Norfund har forpliktet seg til denne typen analyser, men vi vet fortsatt ikke nok om kvaliteten på dette arbeidet.

Evalueringsavdelingens anbefalinger

Med utgangspunktet i dette arbeidet foreslår evalueringsavdelingen i oversendelsesnotatet for rapporten til utenriksråden at Utenriksdepartementet vurderer følgende:

  1. Legge til rette for en kartlegging av den totale innsatsen innenfor feltet privatsektorutvikling.

  2. Vurdere om det er behov for å koordinere større deler av innsatsen, og se ulike virkemidler i sammenheng. Dette er viktig for å sikre at man velger de mest formålstjenlige tiltakene, og at ulike deler av satsningen er samstemt.

  3. Vurdere om noen av de underliggende programområdene innenfor feltet privatsektorutvikling bør styres som porteføljer.

Publisert 07.02.2020
Sist oppdatert 07.02.2020