Fiskerikriminalitet og ulovlig fiske

Ulovlig fiske hemmer utvikling og er ofte knyttet til andre former for kriminalitet.

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU) er et samlebegrep for forseelser og lovbrudd knyttet til selve fiskeriaktiviteten. Det være seg underrapportering, overtredelse av fiskerigrenser, bruk av ulovlig redskap og i skjul under bekvemmelighetsflagg etc. I tillegg finnes andre lovbrudd knyttet opp mot aktiviteten, som skattesvindel, tollsvindel og korrupsjon (f.eks. i kvote- og lisenstildeling). I enkelte tilfeller kan også internasjonal organisert kriminalitet knyttes til de ulovlige operasjonene som tvangsarbeid, hvitvasking, smugling, menneskehandel etc.

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU-fiske) og fiskerirelatert kriminalitet er utbredt og påfører særlig utviklingsland store tap av ressurser. I tillegg til å redusere skatteinngang og eksportinntekter, går det ut over matsikkerheten og levekårene for befolkningen der fisket er deres levebrød. Ulovlige fiskemetoder kan gjøre store skader på det marine miljøet og utgjør risiko for fremtidige generasjoners matsikkerhet. Norges innsats mot UUU-fiske og bekjempelse av fiskerirelatert kriminalitet globalt er høyt prioritert i den norske havsatsingen.

Fisken som fanges fraktes ofte langt fra havområdene hvor de er fanget. De ender opp i havner hvor lokale myndigheter ikke har kunnskap om forvaltningen av fisken. Myndighetene mangler også mulighet til å kontrollere hvor og hvordan den er fanget. 

UUU-operasjoner

Det bør skilles mellom flere typer forhold av UUU:

  • Fartøy som ofte opererer uten bestemmelser om reguleringer av bestandene. Staten har ofte ikke klare rapporteringsplikter eller reguleringer på plass.
  • Fartøy som opererer utover de lisenser og kvoter som er gitt. 
  • Utenlandsk fartøy som opererer i landet/regionen uten lisens fra de rette myndigheter inngår ofte i internasjonalt velorganisert kriminalitet.

Hvorvidt operasjonene er kriminelle avhenger av nasjonal straffelovgivning. Overtredelser av regelverk på fiskeri håndteres i hovedsak av fiskeriadministrasjonene. I tilfeller av ‘kriminelle’ forhold må politiet inn. Landenes regelverk er ofte ikke oppdatert på disse nye internasjonalt organiserte kriminelle forholdene.

Hemmer samfunnsutvikling

UUU fører til at særlig utviklingsland taper mye. Det går utover matsikkerheten og levekårene for kystbefolkningen. Det går også på bekostning av skatteinngang og eksportinntekter.

UUU reduserer tilgangen til fiskeressurser for senere generasjoner. Det bidrar også til manglende ressursforvaltning i mange land.

Sistnevnte skyldes at nasjonalstatene grunnet ulovlig fiske ikke har full informasjon om ressursuttaket. Dermed kan de ikke forvalte ressursene på en god måte.

Miljøødeleggelser

Det er både miljømessige og samfunnsøkonomiske grunner til at arbeidet mot UUU bør intensiveres.

UUU skaper problemer for det biologiske mangfoldet på det åpne hav og i sårbare kystområder.

Det gir også andre negative miljøpåvirkninger i disse områdene. 

Kombineres med annen kriminalitet

Ulovlig fiske drevet av andre lands flåter kombineres ofte med blant annet menneskehandel/slaveri. Det forekommer også ofte og brudd på internasjonale konvensjoner om arbeid til sjøs og innen fiskeri (ILO).

ILOs rapport på Caught at sea: Forced labour and trafficking in fisheries  gir mer innsikt i slike forhold til sjøs.

Kapitalflukt, korrupsjon og narkotikahandel er også funnet knyttet til ulovlig fiske.

Norge regnes for å være ett av de landene som er kommet lengst i arbeidet mot fiskerikriminalitet og ulovlig fiske i våre egne farvann. Norge har en egeninteresse i å samarbeide med andre kyststater. Det er essensielt for å bekjempe fiskerikriminalitet og ulovlig fiske.

Hva gjør Norge?

FAO – PSMA

Norge har deltatt aktivt for opprettelse av den juridisk bindende internasjonale avtalen om havnestatskontroll for å forebygge, hindre og eliminere UUU-fiske Norad støtter implementering av Havnestatsavtalen (Port State Measures Agreement - PSMA) for å bekjempe UUU-fiske gjennom kapasitetsbygging av myndigheter og utvikling av juridiske rammeverk. Prosjektet skal bidra til redusert omfang av UUU-fiske, mindre press på fiskebestander og færre skadelige miljøkonsekvenser.

 

Interpol FishINTEL

Gjennom prosjektet FishINTEL har Interpol gitt utviklingsland operasjonell støtte til etterretningsarbeid og kapasitetsbygging i forbindelse med konkrete fiskerikriminalitetssaker. I 2018 utviklet Interpols juridiske avdelingen en håndbok over lover og regelverk knyttet til fiskerisektoren «International Law Enforcement Cooperation in the Fisheries Sector». Interpol har bidratt til økt kapasitet hos mottakerland i deres etterforskning av mulige forbrytelser og lovbrudd knyttet til sektoren, inkludert moderne slaveri/tvangsarbeid i sektoren.

 

UNODC FishNET

FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) implementerer prosjektet FishNET og bidrar til kapasitetsbygging og opplæring på ulike nivåer, alt fra høyt politisk nivå til påtalemyndighet, og til fiskeri- og tollinspektører som jobber på bakken. FishNET blir implementert av to globale programmer i UNODC, Container Control Program (CCP) and Wildlife & Forest Crime Program. (GPWFC). CCP gir opplæring av myndighetspersoner som har ansvar for kontroll og inspeksjon av kontainere og arbeidet gjøres i samarbeid med verdens tollorganisasjon (WCO). GPWFC skal øke bevissthet og forståelse for fiskerirelatert kriminalitet langs hele verdikjeden i sektoren. Manualen Rotten Fish ble utviklet med norsk støtte og lansert i mai 2019.

 

Nelson Mandela University, FishForce

Norge støtter Nelson Mandela-universitet (NMU) i Sør-Afrika og etableringen av FishForce Academy, et tverrfaglig opplæringsprogram for tjenestemenn fra ulike etater med formål å bekjempe fiskerikriminalitet. Programmet trener personell i å håndheve lover og regler innen fiskeri og fungerer som et regionalt fiskeriforvaltnings-akademi. NMUs modell fremmer bruk av tradisjonelle metoder og verktøy, tilpasset de spesielle forholdene som påvirker fiskerisektoren.

 

Trygg Mat Tracking (TMT)

Norad støtter den norske stiftelsen TMT og den regionale fiskeriforvaltningsorganisasjonen Fisheries Committee for the West Central Gulf of Guinea (FCWC) i deres arbeid mot ulovlig fiske. FCWC har seks vestafrikanske land som medlemmer: Liberia, Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin og Nigeria. Organisasjonen Stop Illegal Fishing (SIF) er faglig leverandør i prosjektet. Det er etablert en arbeidsgruppe, West Africa Task Force (WATF), med myndighetspersoner fra de seks landene for gjensidig informasjonsutveksling. TMT støtter prosessene og bistår WATF med informasjon om blant annet fartøysporing og analyser om mulig uautorisert fiskeaktivitet og ulovlig omlastning/fiske.

 

Blue Justice-initiativet

Blue Justice Initiative er en del av regjeringens havstrategi som skal bistå utviklingsland med å bekjempe kriminalitet i fiskerisektoren. Initiativet ledes av et sekretariat i Nærings- og fiskeridepartementet og den faglige ramme er den såkalte Københavnerklæringen som er en internasjonal ministererklæring mot fiskerikriminalitet som Norge tok initiativ til i 2018. Initiativet har fokus på tverretatlig samarbeid i bekjempelsen av grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet som innebefatter ulike former for økonomisk kriminalitet, moderne slaveri, toll og skattebedrageri og hvitvasking av penger.

Publisert 23.12.2015
Sist oppdatert 07.06.2021