Båt. EAF Nansen program.
Forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” innhenter data som danner grunnlag for forvaltning av fiskeressurser. Norad eier fartøyet.

EAF Nansenprogrammet

EAF Nansenprogrammet bistår utviklingsland med å utvikle en ansvarlig fiskeriforvaltning. Forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen inngår som en sentral del av programmet.

Programmets mål er å redusere fattigdom og bedre matsikkerheten. Landene skal selv utvikle bærekraftige fiskerier. En økosystembasert tilnærming blir tatt i bruk i fiskeriforvaltningen.

Programmet støtter opp om arbeidet for å nå miljømålene som er satt av FN i flere fiskeri – og miljøkonvensjoner, og av Rio + 20 i 2012.

Samarbeid på tvers av organisasjoner

EAF Nansenprogrammet gjennomføres av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). De har ansvaret for planlegging, økonomi, implementering og rapportering.

Havforskningsinstituttet (HI) er ansvarlig for driften av forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen. De gjennomfører den vitenskapelige delen av programmet. Det inkluderer feltarbeid, vedlikehold av database, rådgivning og opplæring.

Norad eier forskningsfartøyet. De står for forvaltning og mesteparten av programmets finansiering. De sørger også for at programmet er i tråd med norsk bistandspolitikk. Planer og rapporter som FAO legger fram godkjennes av Norad.

Programmet er en arvtaker til Nansenprogrammet (1975-2006).

Norge har i perioden 2006-2014 bidratt med 364 millioner kroner til EAF Nansenprogrammet.

Programmets hovedkomponenter

A. Kunnskapsutvikling

Forskningsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» tar prøver av miljøforholdene og organismer i havet.

Målinger blir utført jevnlig og over flere år i samme områder (dataserier). Dette gir et godt bilde av utviklingen i havområdene over tid.

Samarbeidslandene får opplysninger om hvordan ulike faktorer i havet påvirker hverandre. Dette kan bidra til å anslå hvordan utviklingen vil bli under ulike betingelser.

Ressurser og miljø til havs er sentralt for forskningen på «Dr. Fridtjof Nansen».

B. Forvaltning

Landenes fiskerimyndigheter får støtte til å utnytte de dataene de selv samler inn. Det kan være data fra mer kystnært fiske og data fra tokt med forskningsfartøy. Dataene kan brukes for å planlegge hvor mye som kan fiskes av de ulike artene.

Målet ved en ansvarlig forvaltning er å kunne fiske optimalt. Det vil si å fiske så mye som mulig uten at bestandene eller miljøet ellers blir skadelidende. Det skal bidra til økt mattilgang over tid. Dette kommer både småskala og det industrielle fisket til gode.

Samarbeidslandene får:

  • støtte til å utvikle policy nasjonalt og regionalt i samsvar med EAF-prinsipper (se faktaboks)
  • støtte fiskeriforvaltningen med helhetlige vurderinger ved planlegging og implementering
  • økosystemvurderinger og overvåking
  • støtte til klima-analyser på bakgrunn av tidsserier for miljøparametere, fiskeressurser og andre organismer
  • kapasitets- og kompetansebygging i nasjonale institusjoner og lokale organisasjoner

Resultater

EAF Nansenprogrammet har bidratt til utvikling av 17 forvaltningsplaner for ulike fiskerier. Flere av forvaltningsplanene er samarbeid mellom flere land.

Programmet har bidratt til kurs i forvaltning i henhold til økosystemprinsipper. Det har blitt utført i samarbeid med universiteter.

Forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen bistår programmet med innhenting av data om fiskebestandene. Forvaltningen bruker disse dataene i kombinasjon med informasjonen de får fra fiskerne.

Evaluering

FAO gjennomførte en uavhengig evaluering av programmet i 2013. Programmet fikk generelt meget godt skussmål. De fikk spesielt gode tilbakemeldinger på resultater, kapasitetsbygging og i å utvikle og styrke partnerskap på pan-afrikansk, sub-regionale og nasjonale nivå.

Evalueringen påpekte også klare forbedringspotensialer. En av dem var finansieringsmekanismen og kravet om egenandel fra samarbeidslandene. Det har medført at forskningen på havområdene ikke har vært optimal. Det burde være bedre kommunikasjon om bevegelsene til fartøyet. Rapportering fra tokt og likestillingshensyn burde også forbedres.

  • Se evalueringsrapporten her.

Som en følge av evalueringsrapportens kommentar om likestilling fikk FAO gjennomført en likestillingsgjennomgang i 2014. Den ga anbefalinger til hvordan programmet kunne inkludere likestillingsaspektet i sine aktiviteter.

  • Se rapporten fra gjennomgangen her.

Samarbeidsland

Programmet omfatter i dag 32 land. Landene ligger rundt de fire store marine økosystemene i Afrika (Large Marine Ecosystems –LME). Det vil si Kanaristrømmen, Guineagulfen, Benguelastrømmen og Aghulas- og Somalistrømmen.

Fartøyet har i tillegg gjennomført tokt på kartlegging av undersjøiske fjell sør for Madagaskar i samarbeid med Verdens Naturvernforbund (IUCN) i 2009 og gjennomført fiskeri- og miljøtokt i Myanmar i 2013 og 2015.

Programmets fremtid

En ny fase av EAF Nansenprogrammet er planlagt å starte opp i 2016.

Regjeringen besluttet i 2012 å bygge et nytt forskningsfartøy som etter planen skal være klart i 2016.

Prisbelønnet program

Under FAOs rådsmøte i 2012 ble programmet lansert som en av FAOs ti suksesshistorier. Kriteriene for å bli valgt som en FAOs suksesshistorier er at prosjektet må ha hatt positiv og målbar effekt både lokalt og regionalt. I tillegg er det lagt vekt på bærekraft, kompetansebygging og overføringsverdi.

EAF Nansenprogrammet fikk i september 2007 en internasjonal pris fra Sverige, The Swedish Seafood Award (Kungsfenan). Norad og HI fikk prisen for sitt bidrag til kunnskap om ressursene og bærekraftig fiskeriforvaltning i utviklingsland.

Publisert 27.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015