Akvakultur i Vietnam.
Vietnam har lange tradisjoner innen fiskeoppdrett. De har også et potensial for økt produksjon på en mer miljømessig gunstig måte. Norge har støttet forskning og utvikling innenfor oppdrett i Vietnam siden 1998. Dette har blant annet resultert i at fattige familier har økt sin produksjon med opptil 40 prosent.
Foto: Ken Opprann

Akvakultur

I mange utviklingsland representerer oppdrettssektoren et stort potensial for næringsutvikling, økonomisk vekst og matsikkerhet.

Høsting av fisk fra havet nærmer seg en grense for maksimalt uttak globalt.

Omtrent 61 prosent av verdens marine fiskebestander er fullt utnyttet. Om lag 29 prosent er utsatt for overfiske. Da gjenstår kun 10 prosent av havets fiskeressurser som ennå ikke er utnyttet (2011).

Oppdrettssektoren er nå den hurtigst voksende matproduserende sektoren. Den bidrar i dag med nesten halvparten av verdens matfisk.

Potensialet for oppdrett i enkeltland avhenger av flere faktorer. Gode institusjoner og godt regelverk må på plass. Naturmessige forhold som rent vann og god vanngjennomstrømming er avgjørende. Tilgang på kvalitetsyngel, fôr og gode lokaliseringer er grunnleggende for utviklingen av en oppdrettssektor. 

Kan gi mat til flere

I 2012 bidro fiskeoppdrett til 42 prosent av all matfisk globalt. I 2000 var andelen 26 prosent. I 1990 var den 13 prosent (FAO, SOFIA 2014).

Det er fortsatt potensial for økning av fiskeoppdrett globalt.

Oppdrettssektoren er dominert av Asia. De står for 90 prosent (2012) av den globale produksjonen med hensyn til kvantitet. Kina er største produsent.

Afrika som helhet bidrar bare med to prosent (2012) av den globale produksjonen av oppdrettsfisk.

Mange områder i Afrika har et naturgitt potensial for utvikling. Men utviklingen av sektoren på dette kontinentet har gått svært langsomt. Siden år 2000 har oppdrettsproduksjonen i Afrika økt med 12 prosent.

Oppdrett både marint og i ferskvann kan bidra til at flere får mat på bordet. Det kan også gi økte inntekter for lokale oppdrettere og for landet.

Miljøproblemer

Den enorme ekspansjonen i fiskeoppdrett internasjonalt har bidratt til flere miljøproblemer. Dette inkluderer avfall, rømming og forbruk av medisiner og kjemikalier.

Det er stor internasjonal oppmerksomhet rundt fiskevelferd og fiskesykdommer. Oppdretterne kan oppleve store tap dersom deres anlegg utsettes for sykdom. Markedene krever at fiskehelse og miljøpåvirkning er godt ivaretatt i produktene som eksporteres. Oppdrett påvirkes også selv av miljøforholdene lokalt.

Spesielt i Asia er oppdrettsproduksjonen stor. Negative miljøpåvirkninger og dårlig fiskehelse kan få store konsekvenser. Norsk støtte har fokus på å gjøre denne næringen mindre sårbar overfor slike risikomomenter.

Norsk fiskeoppdrettsekspertise

Norge har blitt en viktig internasjonal aktør i oppdrettsindustrien. Interessen øker fra utviklingsland som ønsker hjelp til å etablere en egen oppdrettsindustri.

Norge bistår med å utvikle oppdrettsindustrien på en bærekraftig måte.

Utviklingen av norsk fiskeoppdrett har skjedd i et tett samspill mellom privat sektor, staten og forskning.

Artene i norsk fiskeoppdrett er ikke relevante i de aller fleste utviklingsland. Likevel er et godt regelverk, metoder for diagnose, forskningsmetoder, genetikk, fôr-utvikling, og andre forskningsbaserte metoder og kunnskap viktige verktøy. Norge kan bistå med kompetanse på disse feltene.

Det er viktig å ha et aktivt forhold til disse problemene. Norge har utviklet regelverk, metoder og retningslinjer for å redusere miljøpåvirkningene.

Hva gjør Norge?

Norsk bistand til akvakultur bidrar gjennom multilaterale organisasjoner, stat-til-stat-samarbeid, ikke-statlige organisasjoner og kommersielt næringslivssamarbeid.

Fiskeoppdrett er i dag et viktig område for samarbeid med blant andre Vietnam, Thailand, Indonesia, Kina, Malaysia, Mosambik og Cuba.

Mange fattige i disse landene er avhengige av fiskeoppdrett som levevei.

Under er noen eksempel på norsk bistand til akvakultur:

  • Gjennom FAO støttes sårbarhetsanalyser av fiskeoppdrett ved klimaendringer i forskjellige regioner i verden.
  • Selskapet for Norges Vel har fått støtte til utvikling av fiskeoppdrett i Øst-Afrika. Fokus har vært på Madagaskar. I Øst-Timor støttes utvikling av småskalafiskeoppdrett i innlandet gjennom den norske ambassaden i Jakarta.
  • Mange offentlige aktører innen akvakultur overfører raskt kunnskap og ny teknologi til lokale fiskebønder. Norads støttemidler på næringsutvikling har bidratt til utvikling av fiskeoppdrett, bedre fôr og fôrtilgang, og til medisiner. Fiskebønder og andre næringsutøvere har også fått opplæring som en del av støtten.
Publisert 26.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015