Evaluering av FNs flergiverfond for Covid-19 opp i ECOSOC

En følge-evaluering av FNs flergiverfond for å møte utfordringene med Covid-19, der Avdeling for evaluering i Norad har gitt innspill, legges frem i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) i slutten av mai.

Da pandemien slo inn i mars 2020 tok Norge initiativ til å opprette et nytt FN-fond – UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund. Formålet med flergiverfondet, var å sikre en rask og samordnet respons fra FN for å bistå medlemsland med svake helsesystemer i å møte umiddelbare og mer langsiktige virkninger av koronakrisen.

Umiddelbart etter at fondet ble etablert tok Avdeling for evaluering i Norad initiativ til en følge-evaluering av fondets arbeid i samarbeid med Generalsekretærens kontor i FN. Initiativet var motivert av å imøtekomme føringer i Utenriksdepartementets tildelingsbrev til Norad om å styrke bruken av følgeevalueringer. En forstudie ble ferdigstilt i 2021, og i november 2022 sto den første evalueringen klar System-Wide Evlauation of the UNDS Socio-economic Response to Covid-19. Denne skal diskuteres i FNs Økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som er ansvarlig for oppfølgingen av funnene i rapporten, nå i slutten av mai. Dette er FNs forum for behandling av økonomiske og sosiale spørsmål, og samordner alt i FN-systemet som blir gjort på dette området.

Første i sitt slag

Evalueringen er historisk fordi den er et første forsøk på å gjøre en helhetlig evaluering fra Generalsekretærens kontor på tvers av de ulike medlemsorganisasjonene, fond og medlemsland i FN-systemet. Selve rammeverket for rapportering på resultater av de sosio-økonomiske planene vurderes som god, men evalueringen fant svakheter både fra hovedkvarter- og landnivå i implementeringen av rammeverket. Dette bidro til usikkerhet rundt kvaliteten på data og sammenlignbarhet i data på tvers av land.

Verdifull tilstedeværelse på landnivå

Rapporten finner at FNs reform for å styrke koordineringen av FNs innsats på landnivå blant annet gjennom etablering av landteam, har spilt en viktig rolle i å sikre rask og målrettet respons ovenfor pandemien i tråd med nasjonale planer og prioriteringer, noe som har vært et viktig for Norge i arbeidet med FN-reformen.

Positivt for de mest sårbare gruppene

Norge har gjennom den rådgivende komiteen for Covid-19 fondet vektlagt å sikre menneskerettigheter og likestilling i fondets arbeid. Evalueringen viser at pandemien har hatt spesielt alvorlige sosiale og økonomiske virkninger for de mest sårbare gruppene, særlig kvinner og jenter, selvstendig næringsdrivende, uformelle arbeidere, flyktninger og andre utsatte grupper. Rapporten viser samtidig at en stort antall av de mest sårbare gruppene dro fordel av den samlede støtten fra FN til vedlikehold av helsetjenester og styrking av sosiale beskyttelsesprogrammer.

Publisert 16.05.2023
Sist oppdatert 16.05.2023