Tilskudd til kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning i sør - 2009

Norad brukte i 2009 i overkant av 270 millioner kroner på tiltak som hadde kapasitetsbygging[lkro1]  i sør som hovedmål.

Kapasitetsbyggingstiltakene inkluderer utvikling av menneskelige ressurser (utdanning), institusjoner og infrastruktur. God kapasitet i forskning og høyere utdanning er essensielt for at fattige land skal kunne delta på den globale kunnskapsarena, og kunne utvikle og bruke forskningsbasert kunnskap til politikkutforming og utvikling. Høyere utdanningsinstitusjoner kan forsyne alle sektorer i samfunnet med godt kvalifisert arbeidsstyrke, og på den måten bidra til utvikling.

Nærmere 80 prosent av Norads støtte til kapasitetsbygging i sør i 2009 ble gjennomført som samarbeid mellom et universitet i Norge og et universitet i sør.

Den vanligste ordningen er at masterstudenter eller doktorgradsstudenter fra sør får sin utdanning i Norge med veiledning fra norske forskere. De største tiltakene er Nasjonalt Program for Utvikling, forskning og utdanning (NUFU) og Norads mastergradsprogram (NOMA) . 

Støtten evaluert

Disse to programmene ble evaluert  i februar 2010 og hovedfunnene  viser at innsatsen gjennom programmene for kapasitetsoppbygging i sør har gitt positive resultater, men at det er et behov for en gjennomgang av finansieringsordningene. I tillegg stiller evalueringen spørsmål ved om man i større grad skal gå over til en mer etterspørselsdrevet  modell,  og om man i større grad bør gå over til å gi kurvfinansiering (flere givere går sammen og legger penger i en felles pott) til kapasitetsoppbygging i sør.

I  samarbeid med utenriksdepartementet vil  dette bli diskutert med våre samarbeidspartnere og avklares før en ny fase av de to programmene fastsettes.

Publisert 28.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015