Tilskudd til forskning - 2009

Norads støtte til forskning var i 2009 i overkant av 320 millioner kroner. Klima og miljøer et område  som får mest støtte.

Tematisk fordeling av Norads forskningsstøtte 2009:

 • Klima og miljø: 42 prosent
 • Helse:37 prosent
 • Konfklit og samfunn: 14 prosent
 • Likestilling: 5 prosent
 • Nettverk: 1 prosent
 • Planlegging: 1 prosent
 • Kapital: 0

Norads innsats på klima er spesielt rettet mot klimaendringenes effekter og tiltak for fattige land.  Regjeringen har også  en tung forskningsportefølje på klima gjennom  andre departementers budsjetter.  I 2009 ble støtte gitt til Cgiar-instituttene (88 millioner kroner)) og forskningsprogrammene Kinaprogrammet (20 millioner kroner) ,Globalisering av miljø, energi- og klimaforskningen (GLOBMEK,11 millioner kroner)) og Miljø 2015 (1,5 millioner kroner) ).

Norads innsats på klima er spesielt rettet mot klimaendringenes effekter og tiltak for fattige land. Regjeringen har også  en tung forskningsportefølje på klima gjennom  andre departementers budsjetter.

Det andre store satsningsområdet er helseforskning (til sammen vel 112 millioner kroner), hvorav mesteparten går til vaksineforskning ( 94 millioner kroner). Den tunge vekten på helseforskning underbygger vårt fokus på FNs Tusenårsmål 4 og 5, om å redusere barnedødelighet og bedremødres helse, og er et viktig bidrag til regjeringens Tusenårsmålssatsing på global helse. Forskningsresultater innen helseområdet, er direkte i samsvar med de overordnede målene om at forskningsinnsatsen skal bidra til å bedre levekårene for fattige i sør.

Konflikt og samfunn er det tredje største tematiske området i forskningsporteføljen og omfatter blant annet programmet Poverty and Peace (POVPEACE ) 18 millioner kroner) og Latin-Amerika-programmet ( 15 millioner kroner). Disse programmene omfatter forskning på sårbare stater, konflikt og demokrati . Dette er  hovedinnretningene for norsk bistandspolitikk.

Et område hvor det er svakere samsvar mellom økt politisk fokus de siste årene og vår forskningsinnsats er på temaet Kapital, hvor Norad i 2009 støttet kun ett prosjekt;  Bedriftenes samfunnsansvar (0,5 millioner kroner.) Dette er imidlertid en del av et større program som er samfinansiert med andre sektorer. 

Forskningsområdet Kvinner og jenters rettigheter og likestilling ble støttet med 14 millioner kroneri 2009 og er øremerket slik at 60 prosent  går til forskere i sør og 40 prosent i Norge. Målet med støtten er å fremskaffe ny kunnskap om kjønns- og likestillingspolitikk i fattige land.

Ulike kanaler for forskningsstøtte 2009:

Av totalt i underkant av 300 millioner kroner ble  halvparten forvaltet av Norges forskningsråd (NFR) og lyst ut i åpen konkurranse. Hensikten er å sikre kvalitet og bidra til økt kunnskap i Norge og fremme internasjonalt forskningssamarbeid. Fordelingen av hele forskningstøtten gjennom ulike kanaler så slik ut:

 • 39 prosent gikk til utviklingsforskning i norske forskningsmiljøer gjennom NFR.
 • 11 prosent gikk til samarbeidsforskning gjennom NFR. Dette er forskningsmidler som lyses ut i Norge, men som forutsetter forskningspartner fra sør. Her finner vi blant annet Kinaprogrammet, og forskningsprogrammet på kjønn og likestilling.
 • 1 prosent gikk direkte til norske institusjoner utenom NFR.
 • 49 prosent gikk til internasjonale forskningsinstitusjoner, blant annet under WHO. Dette inkluderer blant annet halvparten av midlene til helseforskning