Informasjonsstøtten: Norad inngår ni avtaler

Konkurransen om midlene har vært svært stor og mangfoldet er stort. Et begrenset budsjett betyr stram prioritering fra Norads side.

Informasjonsstøtten har som formål å bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om utviklingspolitiske temaer. Organisasjoner som har levert gode søknader og som har kunnet vise til gode resultater, har blitt prioritert og får en videreføring på samme nivå eller en økning fra 2017.

- Norad har mottatt søknader om mange interessante og viktige temaer og tiltak, og de viser et stort mangfold i arbeidet. Samtidig har et svært begrenset budsjett betydd en stram prioritering. De organisasjonene vi mener er best i stand til å oppnå gode resultater, har fått tilbud om avtale, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i Norads avdeling for sivilt samfunn.

26 søknader mottatt

Norad mottok 26 søknader på totalt 35,5 millioner kroner i årets søknadsrunde. Under årets utlysning var det mulig å søke om støtte til prosjekter med 1-2 års varighet. 24 søknader oppfylte formelle krav og ble behandlet. Av disse får ni organisasjoner tilbud om en toårig avtale.

Størrelsen på den totale tildelingen for 2018 ble videreført på samme nivå som tidligere, det vil si på 60 millioner kroner. Totalt var imidlertid i overkant av 47 millioner kroner avtalefestet i 30 flerårige avtaler fra fjorårets søknadsrunde. Det var dermed kun i overkant av 12 millioner kroner som var tilgjengelig til fordeling.

- I årets søknadsrunde har Norad vektlagt søknadens kvalitet, kostnadseffektivitet og dokumenterte resultater. Det er viktig at søknaden kan vise til konkrete tiltak og aktiviteter med klart definerte målsettinger. Midlene skal ikke gå til organisasjonens generelle profileringsarbeid, sier Fone.

Ingen utlysning i 2018

Med de nye avtalene er det totalt 39 avtaler på informasjonsstøtten i perioden 2018-2019. I og med at alle midlene bindes opp i toårige avtaler blir det ikke ny utlysning før høsten 2019.

Norad er forpliktet til å sikre en solid og grundig tilskuddsforvaltning og oppfølging av avtaler. Fone understreker at dette kan oppnås bedre ved færre avtaler i porteføljen. Samtidig er Norad opptatt av å bevare et mangfold i porteføljen for informasjonsformål.

- Vi mener 39 avtaler med ulike organisasjoner vil kunne ivareta formålet med ordningen, som er å «fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer», jf. Stortingets føringer, senest i Innst. 7 S (2017–2018), sier Fone.

Organisasjoner som får tilbud om avtale

Her er oversikten over ferdigbehandlede søknader over kap.post 160.70 Støtte til informasjonsformål.

Organisasjonene vises etter alfabetet. Beløpene under viser planlagt tildeling i 2018 og 2019 samt planlagt avtalelengde.

Endringer gjennom året vil kunne forekomme. Det tas forbehold om eventuelle feil.

Alle beløp er oppgitt i norske kroner.

FORUT 
Avtalebeløp 2018: 850.000
Avtalebeløp 2019: 850.000
Avtalelengde: 2 år

Freethem/Lightup 
Avtalebeløp 2018: 600.000
Avtalebeløp 2019: 600.000
Avtalelengde: 2 år

Global.no 
Avtalebeløp 2018: 1.800.000
Avtalebeløp 2019: 1.800.000
Avtalelengde: 2 år

Norway Cup 
Avtalebeløp 2018: 650.000
Avtalebeløp 2019: 650.000
Avtalelengde: 2 år

Publish What You Pay 
Avtalebeløp 2018: 2.640.000
Avtalebeløp 2019: 2.640.000
Avtalelengde: 2 år

RORG 
Avtalebeløp 2018: 1.500.000
Avtalebeløp 2019: 1.500.000
Avtalelengde: 2 år

Tax Justice Network 
Avtalebeløp 2018: 1.700.000
Avtalebeløp 2019: 1.700.000
Avtalelengde: 2 år

Utviklingsfondet 
Avtalebeløp 2018: 1.200.000
Avtalebeløp 2019: 1.200.000
Avtalelengde: 2 år

WWF Norge 
Avtalebeløp 2018: 600.000
Avtalebeløp 2019: 600.000
Avtalelengde: 2 år

FIVAS har fått tilbud om 750.000 kr til utfasing av innsatsen i 2018.

Publisert 20.02.2018
Sist oppdatert 01.06.2018