Åtte norske organisasjoner får ny avtale

Norad inngår nye avtaler for 177 millioner kroner med åtte norske organisasjoner. Organisasjoner som leverte for svak søknad eller ikke kan vise til gode nok resultater fases ut.

- Det er stor konkurranse om tilskuddsmidlene til sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi prioriterer de organisasjonene som er best i stand til å oppnå gode resultater, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn i Norad.

36 søknader

I årets søknadsrunde mottok Norad 36 søknader, hvorav 26 oppfylte formelle krav og ble behandlet. Av disse får åtte organisasjoner nå tilbud om avtale. Det ble søkt om tilskudd for 305 millioner kroner. Tilgjengelig beløp til fordeling var 182 millioner kroner.

For fire av organisasjonene er støtten redusert med 15-20 prosent sammenlignet med støtten de mottok i 2016. Tre organisasjoner får tilbud om videreføring av avtale på samme nivå som i 2016. Kun en organisasjon får tilbud om avtale med 10 prosent økning sammenlignet med 2016.

Fire organisasjoner får tilbud om til sammen fem millioner kroner på inntil ett år for å sikre forsvarlig utfasing. Øvrige søknader avslås. Samlet skal Norad i 2017 redusere antall avtaler med 15 prosent og antall partnere med 10 prosent.

450 millioner kroner av tilskuddet til sivilt samfunn er øremerket utdanning. Norad planlegger også å inngå avtaler med internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner gjennom en egen utlysningsrunde.

Vurderer resultater

Norad benytter metoden RAM Light for å vurdere søknadene og fordele tilgjengelige midler.

- Ved hjelp av vårt kvalitetssystem, sammenligner vi organisasjonene og gir dem poeng etter 14 standarder som omhandler blant annet økonomiforvaltning, evne til mål- og resultatstyring og oppnådde resultater.

Metoden ble innført i 2015. Den gangen ble kun de største organisasjonene vurdert etter metoden. I årets søknadsrunde er alle søkere vurdert etter RAM Light. Innspill fra norske ambassader, Norads fagavdelinger og eksterne gjennomganger er tatt med i vurderingene.

Fone vektlegger at årets søknadsrunde ikke kan sammenlignes med fjorårets. Oppnådde resultater er vektet høyere i årets runde sammenlignet med i fjor. Videre er kravene til mål- og resultatstyring skjerpet. Fone forteller at antall standarder er redusert fra 17 til 14.

- Vi vil dele Norads vurderinger med organisasjonene. Alle organisasjoner har områder hvor de kan forbedre seg, og vi ønsker at Norads beslutningsdokument skal være til hjelp i dette arbeidet, sier Fone.

Bidrar til utryddelse av fattigdom

Sivilsamfunnsorganisasjoner er viktige partnere for å nå målene om å utrydde fattigdom og realisere menneskerettigheter.

- Skal vi nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 trenger vi sivilsamfunnsaktører som kan styrke sårbare grupper og holde eget lands myndigheter ansvarlig. Sivilt samfunn står også for viktige tjenester som for eksempel utdanning og helse i sårbare stater, sier Fone.

Norads resultatrapport for 2016 presenterte en rekke resultater av støtte til sivilt samfunn. Blant annet har sivilt samfunn bidratt til utvikling av lokal kapasitet, påvirkning av beslutningstakere, helsetjenester, utdanning og arbeidsplasser. Samtidig slo rapporten fast at for mye penger og makt blir igjen i Norge.

- Vi forventer at organisasjoner som får støtte av Norad kan vise hvordan de har bidratt til å styrke lokale samarbeidspartnere, sier Wenche Fone, og understreker:

- Det langsiktige målet må jo være å gjøre seg selv overflødig.

Strenge krav til frivillige organisasjoner

Det stilles strenge krav til norske organisasjoner som forvalter offentlige bistandsmidler:

  • For å lykkes krever det svært god forståelse for kontekst; forholdene og kulturen i landene de har sin innsats.
  • Organisasjonene må også forholde seg til ulike risikofaktorer, og tilføre en merverdi utover penger.
  • Norad legger også vekt på at arbeidet drives kostnadseffektivt slik at mest mulig går til formålet.
Publisert 14.02.2017
Sist oppdatert 14.02.2017