18 norske organisasjoner får ny avtale

Norad inngår nye avtaler for mer enn 600 millioner kroner årlig med 18 norske organisasjoner. En ny vurderingsmetode var sentral i tildelingen.

Frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for Norad i gjennomføringen av norsk utviklingspolitikk. Norad støtter den langsiktige innsatsen til frivillige organisasjoner, mens UD gir tilskudd til nødhjelp og støtte i forbindelse med humanitære kriser.

- Bistandspengene skal brukes til å styrke sivilsamfunnet i fattige land og skape utvikling på en rekke tematiske områder – hvor utdanning fortsatt er det viktigste, sier avdelingsdirektør Svein Bæra i avdeling for sivilt samfunn i Norad.

63 organisasjoner søkte

I den årlige søknadsrunden for støtte til sivilt samfunn, søkte i år 63 organisasjoner om støtte for totalt 860 millioner kroner. Norad hadde om lag 620 millioner kroner tilgjengelig til fordeling. 

- Når Norad vurderer søknader legges det særlig vekt på at en organisasjon kan vise til gode resultater av tidligere innsats, samt at søknaden holder meget høy kvalitet, understreker Bæra.

I år er det 18 norske organisasjoner som får tilbud om en avtale med varighet fra et til fire år. I tillegg er Norad i prosessen med å inngå nye avtaler med internasjonale organisasjoner. 

Ny vurderingsmetode

Norad har tatt i bruk en ny metode for å vurdere søknadene fra større organisasjoner enda mer systematisk enn tidligere. Metoden som kalles RAM Light, er utviklet i samarbeid med organisasjonene. Denne metoden er inspirert av tilsvarende metoder i Danmark og Irland. 

Gjennom RAM Light skårer og sammenligner Norad organisasjonene etter 17 viktige standarder. Innspill fra norske ambassader, Norads fagavdelinger og eksterne gjennomganger tas med i vurderingene, som deles med organisasjonene i etterkant.

- Det skal være en tydelig sammenheng mellom kvalitet og nivå på tilskudd. Den nye metoden har bidratt til at vi kan vurdere søknadene enda mer systematisk enn før, slik at vi har solid grunnlag for å gi større tilskudd til noen organisasjoner og mindre til andre, forteller Bæra.

- Vi deler vurderingene åpent med organisasjonene slik at de kan forbedre seg ytterligere, understreker han.

I årets søknadsrunde var det Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp som skåret aller best, og dermed fikk økt sine tilskudd mest. Organisasjoner som ikke har bistand som sin hovedaktivitet, skåret svakest. 

Norad vil nå gjennomgå erfaringene med metoden og det forventes enkelte justeringer før neste års søknadsrunde. 

Sivilt samfunn tema på Norad-konferanse

Støtten skal styrke sivilt samfunn i fattige land, styrke lokale organisasjoner og gjøre dem i stand til å fremme marginaliserte gruppers rettigheter og holde egne myndigheter ansvarlig. Når norsk støtte opphører, er målet at de lokale organisasjonene skal være i stand til å ta arbeidet videre.

- Sivilt samfunn oppnår en rekke gode resultater med norske bistandsmidler. Noen av disse resultatene vil i år bli presentert i Norads resultatrapport og på Norad-konferansen.

Strenge krav til frivillige organisasjoner

Det stilles strenge krav til norske organisasjoner som forvalter offentlige bistandsmidler:

  • For å lykkes krever det svært god forståelse for kontekst; forholdene og kulturen i landene de har sin innsats.
  • Organisasjonene må også forholde seg til ulike risikofaktorer, og tilføre en merverdi utover penger.
  • Norad legger også vekt på at arbeidet drives kostnadseffektivt slik at mest mulig går til formålet.
Publisert 17.03.2016
Sist oppdatert 17.03.2016