Sivilt samfunn og utdanning

Formålet med utlysningen er å styrke sivilt samfunn og deres arbeid på utdanningsfeltet.

Sivilt samfunns innsats er sentral for oppnåelse av utdannelsesmålene satt i stortingsmelding 25 om utdanning for utvikling og FNs bærekraftsmål. Derfor utfører Norad en ekstra utlysning for sivilt samfunn og utdanning under kapittelpost 160.70.

Pådrivere for utdanning

Sivilt samfunn kan bidra ved å drive skole- og utdanningsinstitusjoner. De bidrar også gjennom å ha oppsyn med om barn og ungdom har tilgang til utdanning, og ved å være pådrivere for utdanning og endringsagenter på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Sivilt samfunn kan være særlig betydningsfulle ved å 1) fremme tiltak som er spesielt egnet til å nå ut til sårbare grupper barn og ungdom og 2) å arbeide i land preget av krise og konflikt, der man ofte finner et dårlig fungerende skolesystem.

Siviltsamfunnsorganisasjoner er en sentral kanal for norsk støtte til utdanning, omkring en fjerdedel av norsk utdanningsstøtte kanaliseres gjennom frivillige organisasjoner (i all hovedsak norske).

Separat utlysning for utdanning

  • Sivilt samfunnsorganisasjoner med erfaring fra utdanningssektoren kan søke om støtte til utdanningstiltak i Burkina Faso, Mali og Niger.

  • Tiltakene kan ha en varighet fra tre til fem år, med startdato fra 1. januar til 1. september 2017.

  • Prosjektenes årlige budsjett kan være på mellom fem og 25 millioner norske kroner årlig.

  • Norske- og internasjonale og lokalt baserte sivilt samfunnsorganisasjoner er søknadsberettigede.

  • Se fullstendig utlysning og informasjon om søknadsprosedyren på engelsk side om utlysningen. Fristen for å søke er 20. april kl. 09.00.
Publisert 24.03.2017
Sist oppdatert 24.03.2017