Krav til baseline for sivilsamfunnsorganisasjoner

Disse føringene gjelder for sivilsamfunnsorganisasjoner som får støtte fra Norad over kapittelpost 170.70 - sivilt samfunn.

Bistand til sivilsamfunnsorganisasjoner skal bidra til å styrke sivilt samfunn i utviklingsland og til overordnede mål for norsk utviklingspolitikk. Resultatmåling er nødvendig for å kunne si noe om i hvilken grad vi bidrar til målene.

Norad ønsker å øke kvaliteten i resultatmålingen. Derfor inviterte vi til møte med organisasjonene onsdag 4. februar 2015 om resultatmåling. På møtet ble ytret et ønske om at Norad klargjør sine krav til baseline. Her følger en redegjørelse.

Begrepsavklaring

Det engelske begrepet baseline er svært vidt, men viser generelt til informasjon om den situasjonen man ønsker å endre, slik situasjonen er ved oppstart av et tiltak.Dette må være informasjon som gjør det mulig å vurdere om tiltaket har ført til endring over tid.

Norad forstår dette som både problembeskrivelse og grunnlagsdata:

 • Problembeskrivelse: Informasjon som fremstiller problemet og dets omfang. Beskrivelsen skal sette problemet i en kontekst og vise hvorfor det er nødvendig å bøte på problemet. Problemet må beskrives så presist som mulig, slik at det blir mulig å vurdere om det har skjedd en endring når innsatsen er avsluttet. Problembeskrivelsen skal dokumenteres, basert på informasjon fra organisasjonen selv eller ekstern dokumentasjon (for eksempel FN-rapporter, statistikk mm). 

 • Grunnlagsdata: Informasjon knyttet til den enkelte kvantitative eller kvalitative indikator i resultatrammeverket for prosjektet eller programmet, det vil si indikatorverdiene ved oppstart av et tiltak.

En problembeskrivelse bygger ofte på eksisterende dokumenter (studier eller lignende), mens det kan være nødvendig med egen datainnsamling i det bestemte program- eller prosjektområdet for å etablere grunnlagsdata. Denne datainnsamlingen kan i noen tilfeller være tids- og kostnadskrevende, men må stå i forhold til tiltakets størrelse og kompleksitet.

Organisasjoner som søker støtte til å videreføre tiltak i etablerte programområder og organisasjoner med nye tiltak har ulike forutsetninger for å innhente grunnlagsdata. Derfor stiller Norad ulike krav til baseline avhengig av om tiltaket er nytt eller en videreføring.

Krav når tiltak videreføres

Tiltak som finner sted i et avgrenset geografisk område med definert målsetting:

 • Søknad må inneholde problembeskrivelse og grunnlagsdata.
 • Grunnlagsdata for neste prosjekt-/programperiode kan hentes inn som en del av resultatmåling og evaluering i nåværende støtteperiode.
 • Grunnlagsdata kan baseres på informasjon fra siste effektmåling før søknadsfrist (for eksempel i forbindelse med periodisk resultatrapport).
 • Grunnlagsdata skal oppdateres mellom periodisk rapport og sluttrapport dersom ny effektmåling foretas.
 • Hvis organisasjonen ønsker å endre på indikatorer i et prosjekt eller program må organisasjonen begrunne dette og sørge for at grunnlagsdata er på plass i søknad til ny prosjekt-/ programperiode.

Krav til nye tiltak

Tiltak i et geografisk område der organisasjonen ikke tidligere har arbeidet med målsettingen:

 • Søknaden må inneholde problembeskrivelse.
 • Innhenting av grunnlagsdata kan inngå i prosjektets første fase, men skal være på plass innen seks måneder fra kontrakt er signert med Norad.
 • Andre utbetaling holdes tilbake til grunnlagsdata er forelagt i oppdatert resultatrammeverk og godkjent av Norad.

Felles krav til tiltak som skal videreføres og nye tiltak

 • Når organisasjonen bruker egne data som grunnlagsdata, skal disse ikke være eldre enn to år.
 • I tilfeller der organisasjonen kan benytte andre kilder heller enn å gjennomføre egen datainnsamling for å innhente grunnlagsdata, må nyeste tilgjengelige data benyttes (disse kan i noen tilfeller være eldre enn to år).
 • Organisasjonene henvises til veilederen Results Management in Norwegian Development Cooperation – A Practical Guide for retningslinjer mht. valg av indikatorer og baseline, samt hvordan dette skal dokumenteres.
 • Ved søknad om videreføring av tiltak skal innhenting av informasjon til problembeskrivelse og innhenting av grunnlagsdata (baselinestudie) til neste prosjekt-/programperiode dekkes med eksisterende midler. For nye tiltak må organisasjonene forberede seg på å bidra med 50 prosent egenfinansiering. Budsjett for baselinestudier skal oppgis i søknaden.
 • Hvis problembeskrivelse og grunnlagsdata ikke er inkludert i søknaden i henhold til krav, kan søknaden avslås.
Publisert 05.05.2015
Sist oppdatert 06.05.2015