Støtte til bistandsprosjekter - klima- og skogmidler

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens internasjonale klima- og skogsatsning. I perioden 2021-2025 støttes 39 prosjekter gjennom ordningen.

Det norske klima- og skoginitiativet bevilger hvert år opp mot tre milliarder kroner til arbeidet for reduserte utslipp av karbon fra avskoging og skogforringelse (REDD+). Norad forvalter tilskuddordningen til sivilt samfunn, som er en viktig komponent i satsingen. 

Det har vært flere utlysninger for denne ordningen; 2009-2002, 2013-2015, 2016-2020 og nå 2021-2025. Mer informasjon om de ulike prosjektperiodene finnes på ordningens engelske sider. I tillegg er prosjektene fra 2013-2020 beskrevet i et interaktivt kart for ordningen. 

For perioden 2021-2025 støttes prosjekter innenfor følgende kategorier:

  • Urfolks og skogavhengige befolkningers rettigheter
  • Avskogingsfrie forsyningskjeder og finansmarkeder
  • Redusert skogkriminalitet og forbedret overvåkning
  • Økte ambisjoner for redusert avskoging

Disse får støtte i perioden 2021-2025: Tildeling til sivilt samfunn over NICFI

Spesifikke mål for resultater av tilskuddsordningen til sivilt samfunn:

  1.  At insentiver for å oppnå REDD+tiltak har blitt etablert gjennom et nytt internasjonalt klimaregime og/eller andre finansieringskanaler for klima-, miljø- og utvikling.

  2. At myndighetene i prioriterte utviklingsland har implementert REDD+relatert politikk, tiltak og sikringsmekanismer, som eksempelvis politikk for grønn vekst, bærekraftige inntektskilder, arealplanlegging, urfolk og lokalsamfunns rettigheter og kvinners rettigheter.

  3. At private aktører har implementert sosiale og miljømessige retningslinjer og rutiner som reduserer presset på skog, og de private aktørene er engasjert i globale offentlig-private partnerskap for å redusere avskoging.

Støtten til sivilt samfunnsaktører blir gitt innenfor de til enhver tid gjeldende politiske føringer. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Disse organisasjonene får støtte via ordningen

Kart over skogprosjekter fra siviltsamfunn

Lær mer om prosjektene som har fått støtte i perioden 2013-2015 og 2016-2020. I vårt interaktive kart kan du se hvilke organisasjoner som har fått støtte, hvor de jobber og hvilke mål de jobber for å nå. Informasjonen er skrevet av organisasjonene selv - på engelsk. 

Publisert 19.10.2011
Sist oppdatert 24.03.2022