Kap.post 170.70 Styrking av sivilt samfunn: Krav om egenandel

Organisasjoner som mottar midler over denne posten, skal finansiere minst ti prosent av innsatsen med egne midler.
Kravet gjelder både norske organisasjoner og organisasjoner basert i OECD-land.
 
Egenandelen blir sett på som en refleksjon av organisasjonenes eierskap og prioriteringer, samt viser organisasjonenes evne til å mobilisere engasjement for egen utviklingsinnsats.
 
Dersom organisasjoner ønsker å bidra med en høyere egenandel enn kravet på ti prosent, vil dette telle positivt i kvalitetsvurderingen av søknaden til Norad. Dette gjelder også for områder der det er gitt unntak for egenandel (se nedenfor) samt for paraplyorganisasjoner.
 

Om egenandelen

  • Egenandelen skal komme klart frem i budsjettet.

  • Midler som kommer direkte eller indirekte fra den norske stat, kan ikke regnes som egenandel.

  • Midler overført fra statlig organ som en del av momskompensasjonsordningen, er ment å være frie midler til organisasjonene og kan regnes som egenandel.
 
Unntak fra kravet til egenandel
 
  • Det stilles ingen krav til egenandel til informasjonsstøtte og demokratistøtte.

  • Paraplyorganisasjoner får unntak for egenandel for midler som dekker sekretariatfunksjonen.

  • Dersom en paraplyorganisasjon viderefører midler til et medlem, er kravet til medlemsorganisasjoner minimum fem prosent egenandel. Denne endringen gjelder for avtaler som inngås fra 2020.

  • Organisasjoner som mottar midler via en paraplyorganisasjon, kan ikke søke om midler til en individuell avtale uten forutgående dialog med Norad.

  • Mulighet for unntak fra egenandel når midler overføres fra andre kap. poster enn 170.70 vurderes i hvert tilfelle. Det legges opp til fleksible overgangsordninger.

  • Norske organisasjoner og/eller organisasjoner basert i OECD-land som går sammen om en felles søknad søke om 100 prosent finansiering av koordineringskostnader. Denne muligheten begrenses til tematiske begrensede utlysninger og vil spesifiseres i utlysningstekst. Målet med unntaket er å oppmuntre til samarbeid.
Publisert 18.06.2019
Sist oppdatert 18.06.2019