Tilskudd til informasjonsformål

Se full utlysningstekst for tilskudd for informasjonsformål. Søknadsfrist 1. oktober 2020 kl. 13.00 (norsk tid).

Informasjon om ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å skape økt kunnskap, engasjement og debatt omkring globale miljø- og utviklingsspørsmål i den norske befolkning.

Det er over fire år siden 2030-agendaen med bærekraftsmålene ble vedtatt av alle medlemsland under FNs generalforsamling. Arbeidet med å nå bærekraftsmålene krever felles innsats fra myndigheter, sivilsamfunn, privat sektor og akademia i alle land. Bærekraftsmålene er den overordnede agendaen i utviklingspolitikken.

For denne utlysningen legger Norad vekt på følgende:

 • Agenda 2030 og bærekraftsmålene er rammen rundt utlysningen.
 • Det er mulig å søke om tiltak innenfor hele bærekraftsagendaen. Norad vil legge vekt på søkers kapasitet til å mobilisere bredt overfor flere målgrupper eller sterkt overfor en bestemt målgruppe.
 • Norad legger vekt på søkers kompetanse på tematiske områder og dokumentert evne til å formidle kunnskap og erfaring for å oppnå ønsket effekt hos sine målgrupper.
 • For å oppnå målene med ordningen trengs brede plattformer for debatt og kommunikasjon. Norad oppfordrer til samarbeid med næringslivet der dette gir merverdi.
 • Samarbeid der én organisasjon leverer en søknad på vegne av flere organisasjoner er ønskelig der dette gir merverdi.
 • Det er ønskelig med søknader som når ut til nye aktører og nye målgrupper over hele landet.
 • Norad vil vektlegge å bygge en portefølje av prosjekter som dekker sentrale deler av norsk utviklingspolitikk og bidrar til å oppfylle ordningens mål.

Søknader behandles og innvilges i henhold til føringene og kriteriene som angitt i denne utlysningen. Ordningen er konkurransebasert. Søknader vurderes og vektes i forhold til andre innkomne søknader. Ingen har krav på tilskudd fra denne ordningen. Dette gjelder selv om samtlige formelle og materielle forutsetninger for tildeling av tilskudd er oppfylt.

Målet med tilskuddsordningen

Økt kunnskap, engasjement og debatt omkring globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Kriterier for måloppnåelse

Norad vil belyse i hvilken grad målene for ordningen som helhet blir oppnådd basert på følgende kriterier:

 • Hvilken kunnskap om utviklingspolitiske tema som blir spredt til hvilke målgrupper og gjennom hvilke tiltak og kommunikasjonskanaler.
 • Tilskuddets bidrag til økt debatt og demokratisk deltagelse.

Den enkelte tilskuddsmottaker skal rapportere på disse kriteriene, for eksempel ved hjelp av indikatorer i eget resultatrammeverk.

Målgruppe

Målgruppen for denne ordningen er den norske befolkningen over hele landet. Spesifikke målgrupper skal identifiseres for alle tiltak i søknaden.

Hvem kan søke om tilskudd? 

Norske sivilsamfunnsorganisasjoner kan søke ordningen. Se definisjon i Q&A for ordningen

Kriterier for søker

Søker må dokumentere at følgende kriterier er oppfylte:

 • Søker må være en juridisk person. Nøyaktig og dekkende informasjon om organisasjonsform må oppgis.
 • Søker må ha egne vedtekter og et ansvarlig styre. Styret må være administrativt adskilt fra virksomhetens daglige drift for å sikre styrets uavhengige kontrollfunksjon.
 • Søker må ha nødvendig faglig og administrativ kompetanse til å gjennomføre tiltaket. Resultater fra tidligere innsats på ordningens virkeområde er relevante.
 • Søker må vise god innsikt i problemstillingene og ha satt klare og gjennomførbare mål for tiltaket.
 • Søker må ha etablert god kontakt med og forankring hos eventuelle samarbeidspartnere. Informasjon om samarbeidspartnere må oppgis.
 • Søker må bekrefte at de har utarbeidet etiske retningslinjer for virksomheten. De etiske retningslinjene skal som et minimum oppfylle kravene i veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere.

Norad vil alltid vurdere søkers kompetanse samt faglig og administrativ kapasitet. For søkere som tidligere har mottatt tilskudd fra Norad eller Utenriksdepartementet inngår erfaringer fra tidligere tildelinger, herunder rapportering, økonomistyring og resultatoppnåelse, i vurderingen.

Søk om tilskudd

 

Det kan gis tilskudd til følgende typer tiltak

 • Tiltak som bidrar til økt kunnskap, engasjement og debatt omkring globale miljø- og utviklingsspørsmål, særlig bærekraftsmålene.

Støtte til internasjonalt samarbeid om bærekraftsmålene kan inngå som en mindre del av tiltaket. Det må være godt begrunnet og sannsynliggjort at dette bidrar til ordningens mål og målgruppe.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Egenprofilering, innsamlingskampanjer eller kommersielle aktiviteter.
 • Forprosjekter.

 

Samtlige tiltak må ellers oppfylle følgende kriterier

 • Tiltaket må falle innenfor ordningens mål og ta sikte på å dekke et konkret definert behov.
 • Tiltaket må ha klart definerte, realistiske og målbare mål, og oppgi en baseline / nåsituasjon og indikatorer som gjør det mulig å måle og rapportere på oppnådde resultater. Rapporterte resultater for tiltaket må kunne vurderes opp mot kriteriene for måloppnåelse for ordningen.
 • Tiltaket må ha en spredningseffekt utover organisasjonen.
 • Tiltaket må være kostnadseffektivt. Dette dokumenteres i et detaljert budsjett. Tilskuddsmottaker skal ikke oppnå profitt fra tilskuddet.
 • De indirekte kostnadene knyttet til tiltaket skal begrenses til maks. 7 prosent av tiltakets totale direkte kostnader.

Tiltaket må oppfylle OECD/DAC-direktivenes kriterier for ODA-støtte. Ved vurdering av søknaden vil Norad blant annet vektlegge følgende elementer

Ved vurdering av søknaden vil Norad blant annet vektlegge følgende elementer

 • Risiko/risikohåndtering
 • I hvilken grad tiltaket er egnet til å bidra til å oppnå ordningens mål
 • Ivaretakelse av tverrgående hensyn
 • Tiltakets relevans opp mot norske strategier og styrende dokumenter på området
 • Eventuelle generelle føringer for norsk bistand

Tverrgående hensyn

De følgende fire tverrgående hensynene skal ivaretas i samtlige tiltak:

 • Menneskerettigheter, særlig knyttet til medbestemmelse, ansvarlighet og ikke-diskriminering
 • Kvinners rettigheter og likestilling
 • Klima og miljø
 • Anti-korrupsjon

Tilskuddsmottaker (søker) skal identifisere vesentlige risikofaktorer som kan virke negativt på de tverrgående hensynene og analysere og håndtere disse gjennom hele tiltakssyklusen. Norad vurderer om tilskuddsmottakers risikovurdering og risikohåndtering gir tilstrekkelig sikkerhet for å unngå utilsiktede negative effekter.

Hvilke krav stilles til søknaden?

 • Søknaden med vedlegg sendes til postmottak@norad.no
 • Søknadsskjema for ordningen skal benyttes
 • Budsjett og resultatrammeverk er obligatoriske vedlegg

Annen informasjon knyttet til utlysningen

 • Organisasjoner kan søke om to eller femårige avtaler, der femårige avtaler er hovednormen
 • Det legges vekt på regjeringens mål om avtalereduksjon og resultatfokus.
 • Normalt blir prosjekter/programmer av en viss størrelse prioritert. En søknad kan omfatte flere tiltak og prosjekter, men søker må ha en overordnet plan som begrunner tematiske prioriteringer.
 • Det er betydelig konkurranse om tilskuddsmidlene.
 • Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.
 • Søknadsskjema etterspør et resultatrammeverk for tiltaket. 
 • Søknader som ikke møter formelle krav, som f.eks. mangler obligatoriske vedlegg eller sendes etter søknadsfristen, vil bli avslått uten full vurdering.
 • Norad kan ved behov ta kontakt med søker under søknadsbehandlingen for å innhente ytterligere informasjon.
 • Videre veiledning finnes i søknadsskjemaet og en egen side for Q&A-side for ordningen med relevante spørsmål og svar.
Publisert 11.05.2020
Sist oppdatert 12.05.2020