Tilskudd til informasjonsformål

Målet for ordningen er å bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Sivilsamfunnsorganisasjoner kan søke om avtale av inntil tre års varighet.

Søknadsfristen i 2016 er utsatt fra 1. november til 1. desember for alle søkere av denne ordningen.

Norad vil bidra til mer engasjement og kunnskap om FNs bærekraftsmål i Norge. I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått øremerking av midler over informasjonsstøtten til FNs bærekraftsmål. Organisasjoner med en konkret og god idé for hvordan de kan bidra til mer engasjement, debatt og kunnskap blant den norske befolkningen om FNs bærekraftsmål, kan søke om midler til dette. Dette er bakgrunnen for at Norad utsetter søknadsfristen for hele tilskuddsordningen til 1. desember.

Størrelsen på den totale tildelingen og hvor mye som øremerkes FNs bærekraftsmål, vil være avhengig av årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Det er betydelig konkurranse om tilskuddsmidlene. Norad stiller store krav til søkerens kompetanse, resultater og kostnadseffektivitet. Ordningsregelverket legger viktige føringer for søknadsbehandlingen, noen av disse føringene gjengis også nedenfor.

Norads søknadsskjema skal benyttes. Organisasjoner sender inn én samlet søknad med Del 1 og Del 2 til Norad. Søknaden kan inneholde én eller flere prosjektbeskrivelser (Del 2). Organisasjonene kan inkorporere tiltak om FNs bærekraftsmål i én prosjektbeskrivelse, eller i en egen prosjektbeskrivelse. Søknadsskjema Del 2 skal brukes uansett.

Hvem kan søke tilskudd?

Norske sivilsamfunnsaktører som frivillige organisasjoner, nettverksorganisasjoner, fagforeninger, ikke-kommersielle medier, trosbaserte organisasjoner og idrettsorganisasjoner kan søke tilskudd.

Aktører som ikke er søknadsberettiget inkluderer statlige organisasjoner, kommersielle aktører, konsulentselskaper og enkeltpersoner.

Søknaden og kriterier

Organisasjoner kan søke om avtale av 1-3 års varighet. En søknad kan omfatte flere prosjekter, men søker må ha et overordnet resultatrammeverk som begrunner tematiske prioriteringer.

Normalt blir prosjekter av en viss størrelse prioritert, samtidig som Norad forventer tydelig kostnadseffektivitet og at en organisasjon er satt opp på en slik måte at tilskuddsmidlene håndteres forsvarlig. Norad gir normalt ikke tilskudd til forprosjekter. Utvekslingsreiser og studiereiser prioriteres ikke.

Norad vil legge vekt på søkers kapasitet til å mobilisere bredt overfor flere målgrupper eller sterkt innenfor en bestemt målgruppe. Videre legger Norad vekt på søkers kompetanse på tematiske områder og deres evne til å formidle kunnskap og erfaring for å oppnå ønsket effekt hos sine målgrupper.

Norad vil gjøre en samlet og helhetlig vurdering av innsendte søknader og tilstrebe mangfold med hensyn til tematikk, tiltak, målgrupper og geografisk nedslagsfelt. Tilskuddet skal ikke benyttes til egenprofilering, innsamlingskampanjer og kommersielle aktiviteter.

Overordnet mål

Et sterkere engasjement i Norge for globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Målgruppe

For denne ordningen er det den norske befolkningen som er målgruppen. Spesifikke målgrupper skal identifiseres for alle tiltak under ordningen.

Forventet effekt på målgruppene:

 • Mer og bedre kunnskap
 • Bredere demokratisk deltakelse
 • Mer og bedre kritisk debatt

Forventet samfunnseffekt:

Et sterkt engasjement i Norge for globale miljø- og utviklingsspørsmål, som på sikt kan bidra til globale og bærekraftige utviklingseffekter.

Et engasjement for globale miljø- og utviklingsspørsmål, knyttet til kunnskap, demokratisk deltakelse og kritisk debatt, er i seg selv et gode. Norad forventer samtidig at organisasjonene som søker tilskudd sannsynliggjør hvordan dette engasjementet inngår i og bidrar til det norske og internasjonale arbeidet for menneskerettigheter, demokrati og global bærekraftig utvikling.

Noen eksempler på tiltak og prosjekter som kan kvalifisere til informasjonsstøtte

 • Kommunikasjonskampanjer som øker kunnskap om globale miljø- og utviklingsspørsmål blant brede målgrupper som for eksempel ungdom, eldre, minoritetsgrupper, skoleelever eller beslutningstakere. Det er ønskelig at meningsbærere fra utviklingsland trekkes inn i arbeidet.

 • Påvirkningsarbeid som gir et kritisk korrektiv til beslutningstakere innenfor blant annet myndigheter og næringsliv, og slik ivaretar sivilsamfunnets rolle som vaktbikkjer i beslutningsprosesser.

 • Arrangementer som gir rom for ulike synspunkt og meninger om globale miljø- og utviklingsspørsmål og setter fokus på årsakssammenhenger, sentrale utviklingstrekk og rammevilkår i utviklingsland. Slike arrangementer bør tiltrekke seg oppmerksomhet og deltakelse utenfor bistandsbransjen.

Om Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng: Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses. Dette er 3 av de 17 bærekraftsmålene som FNs medlemsland vedtok høsten 2015. Målene skal gjelde for alle FNs 193 medlemsland og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

Søknadsbehandling

Søknaden skal behandles av Avdeling for sivilt samfunn i Norad etter fastsatte kriterier og fastlagte prosedyrer.

Krav til søkere:

 • Søker må være en selvstendig juridisk enhet med egne vedtekter og et ansvarlig styre.

 • Søkers styre må være administrativt adskilt fra virksomhetens daglige drift for å sikre styrets uavhengige kontrollfunksjon.

 • Søker må ha en økonomisk bærekraft utover offentlig finansiering.

  Med økonomisk bærekraft menes at organisasjonen må ha midler utover støtten fra Norad for å kunne håndtere f.eks. eventuelt misbruk av bistandspenger som dermed kan måtte tilbakebetales til Norad iht. bestemmelser om nulltoleranse. 

 • Søker må ha nødvendig faglig og administrativ kompetanse til å gjennomføre tiltaket/tiltakene.

 • Søker må levere resultatrammeverk som inneholder mål, indikatorer, måltall og grunnlagsdata (baseline) som en del av søknaden. Monitoreringsplan og resultatrammeverkets omfang tilpasses tiltakets størrelse og innretning.

 • Søker må bekrefte at de har utarbeidet etiske retningslinjer for virksomheten. De etiske retningslinjene skal som et minimum oppfylle kravene i «Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere».

 • Om det planlegges reiser utenfor Norge må søker bekrefte at de har foretatt tilstrekkelige sikkerhetsvurderinger og –tiltak for egne medarbeidere ved opphold utenlands.

 • Søker må ha en strategi/overordnet plan for informasjonsvirksomheten.

Vurderingskriterier

Søkerens kompetanse og kapasitet

 • Kommunikasjonskompetanse
 • Faglig/tematisk relevant kompetanse
 • Søkers kapasitet til å mobilisere bredt overfor flere målgrupper eller sterkt innenfor en bestemt målgruppe

Prosjektets kvalitet og relevans

 • Begrunnelse for hvordan tiltaket/tiltakene skal bidra til økt kunnskap, debatt og engasjement
 • Tiltakets relevans for ordningens mål

Oppnådde resultater

 • Dokumenterte resultater av tidligere tilskudd på brukereffektnivå (outcome) på en kostnadseffektiv måte
 • Nye søkere må tilsvarende kunne dokumentere resultater av lignende arbeid innenfor kommunikasjon / kunnskapsformidling
Publisert 16.10.2011
Sist oppdatert 11.10.2016