Årlig søknadsrunde – norske organisasjoner

Målet for ordningen er et styrket sivilt samfunn i utviklingsland med evne og kapasitet til å fremme utvikling og samfunnsendring innenfor rammen av FNs bærekraftsmål.

Ordningen for styrking av sivilt samfunn i utviklingsland skal bidra til måloppnåelse på prioriterte tematiske områder som til enhver tid fremgår av statsbudsjettet og Stortingets behandling av dette. Prioriterte områder er angitt i Prop 1 S, kapittelpost 170.70 Sivilt samfunn.

Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Tilskuddsordningen gjelder for norske sivilsamfunnsorganisasjoner med partnere i utviklingsland. Aktuelle søkere kan være frivillige organisasjoner, nettverksorganisasjoner, fagforeninger, tros- og livssynsbaserte organisasjoner og idrettsorganisasjoner.

Organisasjoner kan søke om avtale av 1-5 års varighet, der langsiktige avtaler er hovednormen. En søknad kan omfatte flere tiltak og prosjekter, men søker må ha en overordnet plan som begrunner tematiske og geografiske prioriteringer.

Det er betydelig konkurranse om tilskuddsmidlene. Norad stiller store krav til søkerens lokalkunnskap der innsatsen skal finne sted, faglige kompetanse, økonomistyring, resultater, bruk av kunnskap, kostnadseffektivitet og merverdi.

Utlysning for 2025

Søknadsfrist er 26. september 2024  kl. 13.00

For å søke støtte under denne ordningen, må du bruke digitalt søknadsskjema i Norad og Utenriksdepartementets tilskuddsportal grants.mfa.no.

Publisert 03.06.2016
Sist oppdatert 24.05.2024