Forventninger til kunnskapsbruk og evaluering

Norad har styrket sitt fokus på kunnskap i utviklingssamarbeidet for å sørge for at bistandsmidlene oppnår mest mulig effekt på de målene og i de landene og lokalsamfunnene bistand trengs.

På bakgrunn av Prop 1 S (2022-2023), Tildelingsbrev og Norads strategi forklarer vedlagte notat hva Norad forventer av kunnskapsbruk hos våre partnere og hvordan kunnskap og evaluering kan finansieres.

Vi gjør her rede for endringer Norad gjør i utlysningstekster og, som en konsekvens, i vurdering av søknader og hva vi fremover vil inkludere som del av vurderingen av partnerens systemer.  

Endringene innebærer at Norad:  

  1. tydeliggjør de formelle kravene til kunnskapsgrunnlag i søknader. 
  2. forventer at søkere i større grad innhenter kunnskap i løpet av avtaleperioden og prioriterer evalueringer av høy faglig kvalitet.  
  3. åpner for å finansiere strategisk viktige evaluerings- og kunnskapstiltak som del av avtaler. 

I vedlagte notat følger en nærmere omtale av endringene, i hovedsak strukturert etter ovennevnte punkter. I tillegg inkluderer notatet et vedlegg med nye retningslinjer for bruk av kostnadsanalyser i effektevalueringer.

Publisert 20.09.2023
Sist oppdatert 20.09.2023