Økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon

Et overordnet mål for norsk utviklingspolitikk og bistand er redusert fattigdom. Erfaringer fra flere tiår med store forskjeller i økonomisk vekstrater og fattigdomsreduksjon viser at det ikke finnes en enkel oppskrift som passer i alle land.
Te personerskreller ananas i et fabrikklokale. Uganda.
Siden 2005 har Envalert Fruit Drying Facility i Uganda tørket og eksportert frukt. John Kasimaggwa kutter ananasen i tynne skiver før Samuel Muniaho (venstre) og Josephine Nansasi (høyre) legger skivene ut på skuffer som legges i tørkeskapet for å ferdiggjøre tørkeprosessen.
Foto: Ken Opprann

Det er derfor helt avgjørende å bidra til at den nasjonale politikken i utviklingslandene så vel som vår utviklingspolitikk bygger på et best mulig kunnskapsgrunnlag om hvilke mekanismer som skaper og hindrer økonomisk utvikling. Norad arbeider med systematisering og formidling av internasjonale erfaringer, og kommer ofte i tett kontakt med slike spørsmål på landnivå.

Sentrale temaer er:

  • Kartlegge og analysere fattigdom og fordeling av inntekt eller forbruk: Utvalgsundersøkelser der en kartlegger inntekt og/eller forbruk i et representativt utvalg husholdninger, utgjør et viktig grunnlag for å utforme tiltak mot fattigdom, og for å måle graden av framgang.
  • Kunnskap om sammenhenger mellom økonomisk vekst, ulikhet og fattigdom: Økonomisk vekst har gitt ulik grad av fattigdomsreduksjon i ulike land, og graden av ulikhet og fattigdom påvirker også muligheten for å oppnå økonomisk vekst.
  • Kunnskap om faktorer bak og hindringer for økonomisk vekst i det enkelte land: Mange utviklingsland står overfor liknende utfordringer med store behov for styrket kapasitet på de fleste områder. Likevel kan det være viktige forskjeller på hvilke investeringer og reformer som bør prioriteres høyest i det enkelte land.
  • Sammenhenger mellom økonomisk og politisk styresett og økonomisk utvikling: Kunnskap og innsikt i maktforhold, politiske prosesser, institusjonelle forhold og kulturelle faktorer er ofte avgjørende for å møte utviklingsutfordringer på en best mulig måte.
Publisert 18.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015