Offentlig finansforvaltning

En god økonomistyring i et land, eller offentlig finansforvaltning som det heter på fagspråket, er en forutsetning for en langsiktig og bærekraftig fattigdomsreduksjon. Derfor støtter Norge styrking av finansforvaltningen i utviklingsland.

Hvorfor styrke offentlig finansforvaltning:

Foto: Per Kristian Lunden

Hva er offentlig finansforvaltning:

Offentlig finansforvaltning handler om god økonomistyring i et land. Det inkluderer:

  • et lands eller lokalforvaltningers budsjettprosess
  • politiske budsjettprioriteringer
  • utbetalings- og innkjøpsrutiner
  • regnskap og revisjon av offentlige organer

I tråd med Paris-erklæringen har giverland forpliktet seg til i større grad å benytte seg av mottakerlandets eget finansforvaltningssystem, istedenfor å utvikle parallelle systemer. Som et resultat av dette har giverlandene blitt mer opptatt av kvaliteten på det offentlige finansforvaltningssystemet.

En god budsjettprosess og gjennomføring av statsbudsjettet er avgjørende for makroøkonomisk stabilitet, politisk baserte prioriteringer og effektiv bruk av offentlige midler, og er derfor sentralt i kampen mot fattigdom i utviklingsland. Det er viktig å få innsikt i hvordan forvaltningssystemet fungerer i praksis. I et dårlig system preget av ineffektivitet og korrupsjon vil mye av pengene forsvinne, og ikke bidra til det som er målet, nemlig redusere fattigdommen. Et godt system er kjennetegnet av åpenhet, forutsigbarhet og effektivitet.

Hva gjør Norad:

En god finansforvaltning bidrar til fattigdomsreduksjon. Utdanning er for mange veien ut av fattigdom.
Foto: Per Kristian Lunden

Sammen med andre givere støtter Norge en rekke omfattende finansforvaltningsreformer i våre samarbeidsland. Støtten omfatter brede reformprogrammer eller går til særskilte områder som riksrevisjon, skatteadministrasjon eller oljeforvaltning (se også Skatt for utvikling og Olje for utvikling). I dette arbeidet gir Norad faglig råd og samarbeider med ambassader, utenriksdepartementet, offentlige institusjoner og internasjonale partnere.

Program vurderer kvalitet

Norge støtter også et program for å utvikle og vedlikeholde et rammeverk for å vurdere styrker og svakheter ved et lands offentlige finansforvaltningssystem (Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Program). Norad og utenriksdepartementet deltar i styringsgruppen for programmet. PEFA rapporter gir et faktabasert grunnlag for dialog med partnermyndigheter om reformutvikling, for å vurdere resultatforbedringer i finansforvaltningen eller for å vurdere forvaltningsrisiko. Siden dette rammeverket ble introdusert i 2005 har slike analyser vært gjennomført i mer enn 125 land. Norge har også gjennomført selvevaluering av den norske offentlige finans¬forvaltningen (Norad Report 15/2008).

Riksrevisjoner

Videre finansierer Norad sekretariatet til den internasjonale riksrevisororganisasjonens enhet som arbeider med å utvikle riksrevisjoner i utviklingsland (International Organization for Supreme Audit Institutions-INTOSAI-Development Initiative (IDI), lokalisert i Oslo). Norad finansierer også sekretariatet og er i styringsgruppen til et eget globalt riksrevisjon og giver-partnerskap (INTOSAI-Donor Partnership).

Hvilke land mottar støtte: 

Norge støtter finansforvaltningsreformer gjennom fellesfinansiering med andre givere og myndigheter og bilateralt samarbeid i land som Tanzania, Kenya, Malawi, Zambia, Uganda, Mosambik og Nepal.

Du kan lese mer om bilateral støtte til finansforvaltningsreformer på Norads landsider eller på nettsidene til de norske ambassadene i disse landene.

Publisert 26.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015