Hva gjør Norge og Norad?

Mikrofinanssektoren er en ung næring i utvikling som har gått fra bistandsfinansiering til å bli gradvis mer integrering i den kommersielle finanssektoren. Norge har vært sentral i oppbygging av mikrofinansindustrie, og i dag reflekterer Norads støtte utviklingen industrien har vært gjennom de siste årene.
penger og mikrofinans
Illustrasjonsbilde
Foto: G.M.B. Akash

Gjennom seksjon for næringsutvikling søker Norad å støtte kompetanse- og institusjonsbygging for å forbedre mikrofinansindustrien som helhet.

Fattige har, som andre mennesker, rett til å ta opp forbrukslån. En høy prosentandel av mikrofinanslånetakere bruker sitt lån som et forbrukslån. Disse lånetakere må gis opplæring for å kunne benytte de finansielle tjenestene på en konstruktiv måte, og for å kunne fullt ut forstå tilbakebetalingsbetingelsene. Støtten som går over sivilt samfunnsbevilgningen går i hovedsak til mikrofinansprosjekter med høy sosial profil som skal nå de mest marginaliserte. Store deler av støtten gis til å etablere spare- og lånegrupper. Dette er grupper som møtes jevnlig for å spare et fast beløp. Etter hvert som pengene akkumuleres, lånes de ut til medlemmene. Det er ingen eksterne innskudd eller eksterne kreditorer involvert.

Aktører Norad støtter:

CGAP

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) er en policyskapende giverplattform. Institusjon innen utvikling og disseminering av "best practices" i mikrofinans. CGAP mottar årlig finansiell støtte fra Norge. Organisasjonen har også vært instrumental i å promovere betydningen av et egnet rammeverk for mikrofinansvirksomhet ovenfor myndigheter i mange fattige land.

Norsk Mikrofinans Initiativ (NMI)

På slutten av 2008 ble selskapet Norwegian Microfinance Initiative (NMI) etablert i Oslo. Dette er et norsk offentlig privat samarbeid med en investeringskapital på NOK 600 millioner. NMI skal operere på kommersielle betingelser, men har som overordnet mål å skape bærekraftig fattigdomsbekjempelse i utviklingsland gjennom å investere i og støtte mikrofinansinstitusjoner.

Norad finansierer en komplimenterende teknisk rådgivningskomponent inn mot NMIs investeringer. Disse midlene blir brukt til kompetanse og institusjonsbygging for å sikre at investeringsobjektene møter utviklingsmålene på en bærekraftig måte.

Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen er engasjert i nærmere 80 mikrofinansprosjekter i 13 land i Asia, Vest-Afrika, Øst-Afrika og Sør-Amerika. Til sammen betjenes over 320 000 klienter, henholdsvis 254 000 gjennom konvensjonell mikrofinans og 66 000 gjennom spare- og lånegrupper. 

Strømmestiftelsen jobber kun med lokale partnere fordi disse kjenner de lokale forholdene best og vet hvor hjelpen trengs mest. Noen av partnerne er større mikrofinansinstitusjoner, mens andre er små, lokalbaserte grupper i landsbyene. Norad har støttet Strømmestiftelsen sine aktiviteter siden 1998.

Alliance Microfinance AS

Alliance Microfinance AS forvalter mikrofinansprosjektene til Misjonsalliansen i Ecuador, Bolivia og Vietnam. Til sammen betjenes det over 120 000 mikrofinansklienter og totalporteføljen er ca 560 millioner NOK. Mikrofinansinstitusjonene har alle sprunget ut fra Misjonsalliansens lokale samfunnsutviklingsprogrammer. Disse har vokst i størrelse og profesjonalitet gjennom ulike organisatoriske prosesser.

I 2011 tok institusjonen i Ecuador det siste steget i utviklingen da de gikk fra å være en stiftelse til å bli mikrofinansbank. De er da underlagt nasjonalt Kredittilsyn og kan tilby flere standardiserte tjenester. Stiftelsen i Bolivia vil nå jobbe med å gå i samme retning. Alliance Microfinance skiller seg positivt ut gjennom sin eierstruktur, de har ingen kommersiell motivasjon, men et genuint engasjement og målsetting om å opererer mest mulig effektivt og nå stadig fattigere grupper i befolkningen. Norad har støttet Alliance Microfinance og Misjonsalliansen siden oppstart i 1991.

CARE

CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner som jobber for kvinners og jenters rettigheter. CAREs viktigste verktøy i kampen mot fattigdom er spare- og lånegruppene. Disse gruppene er lokale sparebanker som eies og drives av fattige kvinner. CARE låner ikke ut penger til gruppene, men lærer dem å spare og låne fra egen lomme. Kvinnene sparer egne penger og bestemmer selv rentenivå og avdragsbetingelser.

Medlemmene er opptatt av at alle skal ha mulighet til å ta opp lån, og tilbyr alternative løsninger for tilbakebetaling dersom et av medlemmene har problemer med det. En gang i året fordeles renteinntekter og overskudd på alle medlemmene i gruppen. Det er ingen eksterne innskudd, og heller ingen eksterne kreditorer som har krav på penger fra gruppene. Norad har støttet Care siden 1993.

Publisert 07.02.2012
Sist oppdatert 16.02.2015