Stor interesse for norsk petroleumsbeskatning

Parlamentet i Mosambik var svært engasjert da det norske oljeskattekontoret var invitert for å snakke om den norske petroleumsskattemodellen. Hvordan kan landets ressurser komme hele befolkningen til gode?

I desember 2011 ble Håvard Holterud fra det norske oljeskattekontoret invitert til Parlamentet i Mosambik for å snakke om den norske petroleumsskattemodellen. Bakgrunnen for invitasjonen var et besøk til Norge av en delegasjon parlamentarikere fra Mosambik. Delegasjonen deltok blant annet på et seminar i Norad der Odd-Helge Fjeldstad fra CMI holdt innlegg om betydningen av skatt i et statsbyggingsperspektiv. Dette vakte stor interesse hos mosambikerne, som også hadde møte med statssekretær Ingrid Fiskaa der temaet skatt for ble tatt opp.

Holterud la i sin presentasjon vekt på at den norske oljeskattemodellen ikke nødvendigvis er den beste for Mosambik. Det må gjøres en rekke avveininger ved valg av modell; Hvor høy risiko skal staten påta seg? Hvordan bør kortsiktige inntekter fra oljevirksomheten veies opp mot mer langsiktige? Hvilken betydning har kapasiteten hos myndighetene til blant annet å kontrollere kostnader for valg av modell?

En ny olje- og gassnasjon?

Mosambik har betydelige gassreserver og potensialet for nye funn er stort. Landet ligger an til å kunne bli en av verdens ti største eksportører av flytende gass. I tillegg til å eksportere gassen, har Mosambik mulighet til å utvikle et nasjonalt gassmarked, med positive ringvirkninger på arbeidsplasser og økonomisk vekst.  For at landet skal få fullt utbytte av de store naturressursene, er det imidlertid viktig at de har et godt system for å beskatte de internasjonale selskapene som etablerer seg.

Samarbeidet mellom skatteetatene

Den mosambikiske toll- og skatteetaten (AT) og den norske skatteetaten har allerede samarbeidet i ett år. Institusjonssamarbeidet er en del av programmet Skatt for utvikling, som ble lansert av Statssekretær Ingrid Fiskaa i mars 2011. Samarbeidet bygger på at kollegaer fra de to etatene jobber sammen om praktiske oppgaver.  Dette er noe annet enn det som ofte skjer i bistanden der utenlandske eksperter kommer inn og forteller hvordan ting bør gjøres.

Gode resultater

Resultatene fra samarbeidet så langt er gode. Den første felles skatterevisjonen av et petroleumsselskap førte til et større krav om restskatt. Samarbeidet har også gitt den mosambikiske partneren en bedre forståelse av de utfordringene som utviklingen av landets rike gassressurser vil gi for skatteinnkrevingen.

Den norske ambassaden i Maputo samarbeider tett med andre sentrale partnere som IMF, Verdensbanken og ikke minst flergiverfondet Tax Common Fund som støtter opplæringsprogrammet til AT. En viktig del av arbeidet er å sikre en bred skattebase og en velfungerende skatteetat. Når det gjelder skattepolitikk er ambassaden tyngst inne på petroleumsbeskatning gjennom Olje for Utvikling. Ambassaden har tatt initiativ til å etablere en Task Force for Extractive Industries, for å koordinere utviklingspartnernes innsats i sektoren. Dessuten følger ambassaden opp landets EITI-prosess og sivilt samfunns arbeid for økt åpenhet rundt naturressursinntektene – alt med den hensikt å sikre at Mosambiks rike ressurser kommer hele befolkningen til gode.

Publisert 06.03.2012
Sist oppdatert 16.02.2015