Styresett

Å ta høyde for hvordan makt er fordelt i et samfunn er viktig for å oppnå gode resultater av bistand. Bistandstiltak bør derfor tilpasses konteksten og maktforholdene de er planlagt for.

Styresett er en prosess hvor statlige og ikke-statlige aktører interagerer for å utvikle og gjennomføre politikk for å styre samfunnet og økonomien. Styresett er derfor relevant for alle sektorer som eksempelvis helse, utdanning og miljø. Begrepet styresett kommer av det engelske ordet governance.

Maktaktørenes rolle i samfunnet

Hvem får komme med innspill og hvem står utenfor når politikk for ulike sektorer skal utformes? Hvem blir inkludert og hvem står utenfor når beslutninger skal tas? Og hvem bestemmer hvordan politikken skal gjennomføres?

Maktaktørene er ikke de samme fra saksfelt til saksfelt. De kan ha både formell og uformell makt, og befinne seg i det sivile samfunn, det private næringsliv, i statlige myndigheter og blant internasjonale aktører.

Effektive styresett og hindringer

Et effektivt styresett er preget av at formelle og uformelle maktaktører på et saksfelt

 • overholder forpliktelser over tid
 • samarbeider
 • koordinerer seg

Store maktskjevheter kan hindre et effektivt styresett og føre til

 • at enkelte maktaktører betjener snevre egeninteresser
 • klientellisme (politiske ledere utnytter verv og fordeler goder til egne tilhengere)
 • ekskludering av relevante maktaktører eller -grupper

Dette er skadelige konsekvenser av maktskjevheter som reduserer eller blokkerer nødvendig kapasitet for endring og utvikling i et land.

Nye tilnærminger

Verdensbankens World Development Report 2017 peker på at bistandsgivere bør:

 1. styrke innsatsen for forståelse og analyse av underliggende problemer knyttet til makt- og styresettdynamikker,
 2. innrette samarbeid på måter som får bukt med hindringer på politikkarenaen,
 3. ta høyde for motstand, skiftende interesser og utilsiktede konsekvenser av tiltak, noe som krever tettere oppfølging og økt fleksibilitet til å justere kurs underveis, og
 4. utforme og prøve nye bistandsmodaliteter, som for eksempel utforming av mer gjennomførbare løsninger og overføring av makt fra bistandsgiver til bistandspartner.

Hvordan påvirke styresett?

Hvem kan så påvirke styresett i samfunnet og utvide og forbedre handlingsrommet for gjennomførbar, utviklingsorientert politikk? Hvis noen relevante maktaktører ekskluderes fra prosessen, kan det bidra negativt til utviklingen. Det er hovedsakelig tre sett med aktører og prosesser som kan påvirke et samfunns styresett:

 • Forhandlinger mellom elitene
 • Engasjement fra det sivile samfunn
 • Internasjonal påvirkning, for eksempel gjennom bistand

Styrking og utvikling av styresett kan finne sted når politikkarenaen utvides eller endres. Dette kan skje gjennom endring av maktaktørenes insentiver, prioriteringer og oppfatninger, og ved å inkludere tidligere ekskluderte aktører i prosessen

Bistand og styresett

God forståelse av makt- og styresettdynamikker i et land er viktig for å oppnå gode resultater av bistand. I enkelte situasjoner kan manglende maktforståelse føre til utilsiktede negative effekter. En ren teknisk og økonomisk tilnærming til bistandstiltak som ikke er tilpasset styresettdynamikken vil i mange tilfeller ikke lykkes.

God land- og aktørkunnskap er gjerne det viktigste for å forstå styresettet i et land. Makt- og politisk økonomi-analyser kan videre belyse og forklare styresett-situasjonen i et land eller en sektor. Dette vil si å belyse interesser og maktforhold knyttet til politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle forhold. 

Publisert 05.10.2011
Sist oppdatert 07.05.2018