Norge støtter blant annet gjennomføringen av valg for å bidra til demokratiutvikling i utviklingsland.
Foto: Ken Opprann

Demokrati

Demokrati bidrar over tid til fred, sikkerhet og økonomisk vekst samtidig som sentrale menneskerettigheter ivaretas. Derfor støtter Norge demokratiutvikling i land hvor demokratiet står svakt.

Hva er demokrati?

Demokrati betyr folkestyre og er en måte å organisere politisk makt i en stat på. I praksis innebærer det at befolkningen velger representanter som styrer på vegne av dem. Noen ganger er det også folkeavstemminger om viktige saker hvor alle kan stemme.

En vanlig betegnelse er at demokrati er et beslutningssystem med deltakelse gjennom allmenn stemmerett og med politiske rettigheter som gjør opposisjon og konkurranse mellom organiserte alternativer mulig.

Demokrati er mer enn bare valg. Demokrati er å hindre maktmisbruk gjennom rettsstatsprinsipper og maktfordeling mellom ulike offentlige myndigheter. Videre går det ut på at flertallet skal bestemme, samtidig som minoriteters rettigheter ivaretas, og at politikk utformes og vedtas på bakgrunn av offentlig debatt og konsultasjoner med interessegrupper.

Materielle og immaterielle ulikheter kan hindre reell bruk av politiske og sivile rettigheter. Tilrettelegging for like muligheter for politisk deltakelse i samfunnet, blant annet gjennom åpenhet og tilgang til informasjon, og tilgang tilsosiale tjenester som helse og utdanning, utgjør også viktige deler av demokratiet.

En risiko ved å delegere og konsentrere myndighet gjennom valg er maktmisbruk. I dette ligger også faren for korrupsjon og brudd på sentrale menneskerettigheter.

Norsk støtte til demokratiutvikling

Demokrati lar seg sjelden innføre utenfra. Bistand bør derfor gå til lokale aktører og institusjoner som fremmer og sikrer demokratisk styresett. Norsk støtte til demokratiutvikling varierer mellom ulike land og tilpasses den enkelte situasjon. Noen sentrale satsingsområder er:  

  • Gjennomføringen av valg og politisk deltakelse
  • Politiske partier og parlamenter
  • Rettsstat og rettssikkerhet og grunnlovsbygging
  • Journalister, media og informasjonstilgang
  • Menneskerettigheter og likestilling
  • Sivilt samfunn og frivillige organisasjoner

Mer indirekte støtte til demokratiutvikling omfatter støtte til utvikling av offentlige myndigheter med velfungerende skattesystemer, finansforvaltning, antikorrrupsjonstiltak og tjenestelevering knyttet til helse og utdanning.

En rekke land mottar støtte fra Norge som direkte eller indirekte støtter opp under demokratiutviklingen. Støtten gis bilateralt (stat-til-stat), gjennom multilaterale kanaler som FN og Verdensbanken, og til frivillige organisasjoner.

Muhammed Ridwan var 18 år da han for første gang stemte i et presidentvalg i Indonesia sommeren 2014.
UNDP støtter valg verden over
UNDP ble en viktig samarbeidspartner da Indonesia holdt sitt første frie, demokratiske valg i 1999. Samarbeidet har gitt resultater. I 2014 avholdt Indonesia valg med minimal støtte fra UNDP.
Publisert 05.10.2011
Sist oppdatert 07.05.2018