Seksjon for styresett og openheit

Seksjonen har ansvar for skatt, nasjonal ressursmobilisering og ulovleg kapitalflyt, anti-korrupsjon, offentleg finansforvaltning og politisk økonomi. Seksjonen gir bistand til utvikling av statistikkbyrå og register. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 16 – fred, rettferd og velfungerande institusjonar.