Ansatte

Avdelinger og enheter i Norad

Direktøren

Direktøren leier arbeidet til etaten. Direktørens kontor gir fagleg støtte til Norads direktør innanfor ulike tema og bidrar med strategisk rådgiving til direktøren og leiargruppa.

Internrevisjon

Internrevisjonen skal fremja og verna Norads verdiar gjennom å gi risikobaserte og objektive stadfestingar, råd og innsikt. Varslar ved mistanke om økonomisk misleghald handteras òg her.

Avdeling for kommunikasjon

Avdelinga har ansvar for kommunikasjon om resultata og berekraftsmåla innanfor bistanden.

Avdeling for verksemdstyring

Avdelinga har ansvar for budsjett, etatstyringsdialog, forvaltningssystem og digitalisering.

Avdeling for organisasjonsutvikling

Avdelinga driv organisasjonsutvikling og personal- og fellestenester.

Avdeling for kunnskap og innovasjon

Avdelinga driv med systematisk kunnskapsforvaltning, bistandsstatistikk og analyse.

Avdeling for evaluering

Avdelinga har ansvar for å initiere og gjennomføre uavhengige evalueringar av norsk bistand. Evalueringsarbeidet blir styrt etter ein eigen instruks for evaluering av norsk utviklingssamarbeid frå Utanriksdepartement og Klima- og miljødepartementet.

Avdeling for velferd og menneskerettar

Avdelinga jobbar med global helse, utdanning, høgare utdanning og forskning, likestilling og menneskerettar.

Avdeling for klima, natur og næringsliv

Avdelinga har ansvar for bistand og rådgiving innanfor mattryggleik, landbruk, grøn omstilling, livet i havet, regnskog og miljø.

Avdeling for partnarskap og omfordeling

Avdelinga driv samarbeid og mobiliserer og finansierer bistand gjennom multilaterale organisasjonar, sivilt samfunn og næringsliv.

Avdeling for Nansen-programmet for Ukraina

Avdeling for Nansen-programmet for Ukraina er en nyopprettet avdeling i Norad. Avdelingen har ansvaret for å forvalte den sivile delen Nansen-programmet, om lag 7,5 mrd. kroner årlig.

Panorama nyheter

Panorama nyheter er et fagblad om norsk og internasjonal utvikling og bistand. Bladet er primært et nettsted for nyheter, reportasjer og debatt, men det utgis også en papirutgave fem ganger per år.