Ansatte

Avdelinger og enheter i Norad

Direktørens kontor

Norads direktør er ansvarlig for at direktoratet utfører oppdraget sitt i henhold til regelverket for norske statsetater og innen de økonomiske og faglige fullmakter etaten får fra Utenriksdepartementet. 

Avdeling for klima, energi og miljø

Spørsmål forbundet med klima, energi og miljø er avgjørende for et lands utviklingsperspektiver. Avdelingen er ansvarlig for å kvalitetssikre og gi råd knyttet til den norske bistanden som berører disse sektorene.

Avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter

Helse og utdanning står sentralt i arbeidet med å oppnå bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon. Derfor er dette to hovedsatsinger for norsk utviklingssamarbeid.

Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor

Avdelingen gir tilskudd til lokale, norske og internasjonale organisasjoner som jobber med langsiktig utvikling og klima/skog i fattige land.

Evalueringsavdelingen

Evalueringsavdelingen har ansvar for å igangsette og kvalitetssikre evalueringer av aktiviteter finansiert over det norske bistandsbudsjettet.

Personal- og administrasjonsavdelingen

Avdelingen skal gjennom rådgivning og interne tjenester bidra til en velfungerende virksomhet, og sikre brukerne effektivitet i oppgaveløsningen. Bistandsaktuelt er administrativt underlagt avdelingen.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for ekstern og intern informasjon om Norads virksomhet.

Avdeling for metode og resultater

Avdelingen arbeider for mer effektiv og resultatorientert norsk bistand og har ansvar for fire fagområder; bistandsforvaltning, resultater, statistikk og juridisk kvalitetssikring.

Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken skal samordne og styrke faglig samarbeid, kunnskapsdeling og -overføring på områder hvor Norge har særskilt kompetanse eller etterspurt erfaring.

Enhet for multilaterale partnere