Avdeling for partnarskap og omfordeling

Avdelinga driv samarbeid og mobiliserer og finansierer bistand gjennom multilaterale organisasjonar, sivilt samfunn og næringsliv.

Avdelinga har særskilt ansvar for desse berekraftsmåla:
1) Utrydde fattigdom
8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9) Industri, innovasjon og infrastruktur
10) Mindre ulikskap
16) Fred, rettferd og velfungerande institusjonar
17) Samarbeid for å nå måla.

Ta kontakt

Ansatte

Seksjon for sivilt samfunn

Seksjonen jobbar med rolla og handlingsrommet til sivilsamfunnet, gir støtte til sivilsamfunnsorganisasjonar, informasjonsstøtte og demokratistøtte. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 16) Fred, rettferd og velfungerande institusjonar og 17) Samarbeid for å nå måla.