Mosambik og Norge – 40 år med energisamarbeid

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2017
 • Serie: [Missing text '/property/enum/publicationserie/7' for 'Norwegian']
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Multiconsult
 • Bestilt av: Norad
 • Land: Mosambik
 • Tema: Energi og infrastruktur
 • Antall sider: 72
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-947-8
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Energisamarbeidet mellom Mosambik og Norge har bidratt til å øke kraftproduksjonen i Mosambik, utvikle landets kraftnett og bygge kompetanse hos sentrale institusjoner. Siden 1992 har andelen av befolkningen med tilgang til strømnettet økt fra én til 26 prosent. 

Om rapporten

Hensikten med denne rapporten er å belyse hovedområdene for det 40-årige energisamarbeidet mellom Mosambik og Norge. Dette partnerskapet har bidratt til utvikling innen alle aspekter av Mosambik energisektor, herunder:

 • Institusjonelt samarbeid og kapasitetsbygging hos en rekke institusjoner.
 • Kartlegging, utvikling og bygging av ny kraftproduksjon.
 • Utvikling av Mosambiks sentrale kraftnett og forbindelser til naboland.
 • Elektrifisering av landsbygda.
 • Off-grid elektrisitet og matlaging.

Rapporten er utarbeidet gjennom skrivebordstudier av eksisterende materiale, herunder litteratur og rapporter fra Norad, ambassaden og Utenriksdepartementet, tidligere evalueringer som dekker norsk energibistand til Mosambik, prosjektdokumenter og bilaterale avtaler. Videre er det gjennomført feltarbeid og intervjuer av en rekke personer på både mosambikisk og norsk side som er eller har vært sentrale i energisamarbeidet.

Rapporten er ikke en evaluering eller formell gjennomgang.

Rapporten er utformet som en markering av 40 års energisamarbeid, med fokus på hva man sammen har oppnådd i løpet av disse årene. Den har ikke mål om å være en kritisk vurdering av energibistanden som helhet og dens effekt. Rapporten berører likevel noen av utfordringene man har møtt underveis, og oppsummer noen av de viktigste erfaringene.

Rapporten omfatter samarbeid innenfor ren energi og kraftsektoren (inkludert gasskraft). Det oppstrøms petroleumsrelaterte samarbeidet mellom Mosambik og Norge, som blant annet Olje for utvikling-programmet (OfU), er ikke omfattet av rapporten. En full oversikt over identifiserte prosjekter som omfattes av bistand til ren energi og kraftsektoren i Mosambik finnes som vedlegg.

Inndeling i rapporten

Tematisk er rapporten inndelt i fem hoveddeler, som dekker de viktigste samarbeidsområdene:

 1. Institusjonssamarbeid og kapasitetsbygging
 2. Kraftproduksjon
 3. Utbygging av det sentrale kraftnettet 
 4. Elektrifisering av landsbygda 
 5. Tilgang til off-grid elektrisitet og renere og mer effektive kokeovner

Rapporten innledes av et sammendrag og oversikt over de viktigste milepælene. Avslutningsvis er det en oppsummering av noen av de viktigste erfaringene og lærdommene fra samarbeidet, og noen ord det videre samarbeidet mellom Mosambik og Norge.

Publisert 17.11.2017
Sist oppdatert 17.11.2017