Norads håndtering av varsler

Internrevisjonen håndterer alle saker som gjelder mistanke om økonomiske misligheter knyttet til alle Norads midler og varsler om trakassering hos Norads partnere. Andre varsler vedrørende Norads ansatte behandles av Norads avdeling for organisasjonsutvikling.

1. september 2021 opprettet Norad en internrevisjonsenhet med rapportering til Norads direktør. Norads varslingsteam inngår i den nye enheten. Internrevisjonen er varslingsmottak i Norad for informasjon om mulige uregelmessigheter eller ulovlig virksomhet innad eller relatert til Norads virksomhet.

Dersom du har mistanke om økonomiske misligheter, trakassering eller andre kritikkverdige forhold, kan dette rapporteres til Internrevisjonen eller gjennom Norads eksterne varslingskanal som betjenes av advokatfirmaet Wiersholm AS. Se hvordan du kan varsle anonymt lenger ned. Det er flere muligheter.

Varsler om andre kritikkverdige forhold som f. eks mobbing, seksuell trakassering og diskriminering som involverer Norad-ansatte behandles av avdeling for organisasjonsutvikling i Norad.  

Norad tar varsler på alvor, og det er trygt å varsle til Norad. 

Information in English: Norad’s Whistleblowing channel

Varsle via Norad

Internrevisjonen i Norad kan kontaktes via:

Når du varsler direkte til Norad via e-posten ovenfor, vennligst bruk dette varslingsskjemaet

Du avgjør selv om du vil varsle anonymt til Norad.

Varsle via ekstern kanal 

Dersom du ønsker å være anonym overfor Norad, kan du benytte deg av den eksterne varslingskanalen som betjenes av advokatfirmaet Wiersholm AS.

Du velger selv om din identitet skal være kjent for Wiersholm. Merk at du benytte Wiersholms elektroniske varslingsskjemaet for å være anonym overfor Norad. I dette varslingsskjemaet kan du velge å la være å fylle inn kontaktinformasjonen din, og dermed vil heller ikke Wiersholm kjenne din identitet. 

Ved mistanke om ulovlige, uetiske eller kritikkverdige forhold kan det varsles via en av disse kanalene som alle er betjent av Wiersholm:

Varsel pr. post: Skal merkes ”Konfidensielt varsel” og sendes til:

Wiersholm v/avdeling for Granskning og Compliance, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo, Norway

Nulltoleranse for økonomiske misligheter

Nulltoleranse for økonomiske misligheter skal praktiseres ved forvaltning av alle midler Stortinget har bevilget som budsjett for Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

Nulltoleranse for økonomiske misligheter medfører at forholdene som undersøkes kan være av ulik art og alvorlighetsgrad. Det kan være tale om alt fra klare tilfeller av straffbare forhold til uforskyldt mislighold av avtalen.

Den konkrete saksbehandlingen, herunder omfang av undersøkelser, og valg av reaksjonsform vil variere avhengig av hva som er blitt avdekket i den konkrete sak.

Publisert 29.09.2011
Sist oppdatert 10.11.2021