Lærer i klasserom i Afrika
Foto: Emmanuel Ikwuegbu on Unsplash

Til ettertanke på den internasjonale lærerdagen

Den globale lærermangelen er enorm. Alle barn trenger gode, kvalifiserte lærere, om de vokser opp i Malawi eller Norge. UNESCO anslår at det mangler 69 millioner lærere i verden. Hvordan kan vi sikre at alle barn får tilgang til gode lærere?

Av Thomas Poulsen, Underdirektør, Seksjon for utdanning og Elin Ruud,
Seniorrådgiver, Seksjon for utdanning i Norad

I dag er det 5. oktober og den internasjonale lærerdagen. Vi vil benytte anledningen til å gratulere alle lærere med dagen. Hver eneste dag, over hele verden, gjør lærere en livsendrende innsats for millioner av barn, ofte under svært vanskelige forhold. Å ha en god lærer er det som har størst innflytelse på barns læring. En god lærer åpner verden for elevene. Derfor trenger lærere gode arbeidsvilkår som gir de riktige rammene for det viktige arbeidet de gjør i klasserom verden over.

Den norske velferdsstaten er bygget på en modell der hele befolkningen har grunnleggende ferdigheter og kunnskap. Dette danner grunnlaget for et aktivt og inkluderende samfunnsliv med bred deltakelse i lokaldemokrati, arbeidsliv og frivillig sektor. Den norske fellesskolen er et viktig fundament for dette. Utdanning er også et viktig verktøy for sosial mobilitet og likeverdig behandling. Utdanning bidrar til at alle barn og unge, uansett kjønn, religiøs tilhørighet, økonomisk status, hvor de bor, eller om de har særlige behov, får mulighet til å forme sin egen fremtid. Uten å prioritere utdanning oppnår vi ikke de andre bærekraftsmålene, som utryddelse av ekstrem fattigdom, likestilling, bedre helse, og en verden uten sult. Kort sagt, vi oppnår aldri bærekraftig utvikling globalt.

I mange av Norads samarbeidsland er rammevilkårene for lærerne svært vanskelige og skolehverdagen svært annerledes enn i Norge. Klassestørrelsen er ofte mer enn 70, ja, over 100 mange steder. I fjor besøkte vi et klasserom i Malawi hvor det var nesten 150 elever. De fleste elevene kom til skolen uten å ha spist frokost og kun de færreste hadde med mat selv om skoledagen var lang. Klasserommene var enda færre enn lærerne, og mange elever måtte ha undervisning ute under trærne. Dette gjør det vanskelig for elever å konsentrere seg, kanskje spesielt for de elevene som har særlige behov. Det er ikke rart at læringsutbyttet ofte blir magert når læringssituasjonen for barna er så vanskelig. Likevel hadde vi gleden av å møte mange gode lærere i Malawi som under svært vanskelige forhold, var pasjonerte kunnskapsformidlere. På lærerdagen bør vi tenke på viktigheten av å gi lærere, særlig i de fattigste landene, gode rammer slik at de kan gjøre verdens viktigst jobb best mulig.

Status og anerkjennelse av læreryrket har betydning for å få gode kandidater til lærerutdanningene og for at lærere skal bli i yrket. Medlemslandene i ILO og UNESCO kom allerede i 1966 med en rekommandasjon med retningslinjer for å sikre lærernes status og arbeidsvilkår, i tillegg til standarder for lærerutdanning. Rekommandasjonen inneholder også anbefalinger om å inkludere lærere i beslutninger som påvirker deres yrke. I mange land er dessverre ikke et slikt samarbeid etablert og mange beslutninger som påvirker læreres hverdag, tas uten deres medvirkning. Norad er en pådriver for inkludering av lærerrepresentanter både i planlegging av bistandsprogrammer og når myndigheter i utviklingsland utvikler nye planer og ny politikk.

Den globale lærermangelen er enorm. UNESCO anslår at det mangler 69 millioner lærere i verden. Det betyr at mange barn ikke får den opplæringen de har krav på. Innsats knyttet til å sikre nok kvalifiserte lærere og forbedring av deres arbeidsvilkår, er kjerneelementer i det norske bidraget for bedre utdanning for alle. Våre partnere som UNESCO, Global Partnership for Education (GPE) og Unicef arbeider alle for å sikre barn bedre tilgang til gode lærere.

Tilstrekkelige ressurser til utdanning som når alle verdens barn er en hovedmålsetning for Norad. De midlene vi forvalter på vegne av felleskapet må brukes på best mulig måte for å sikre at alle barn og unge lærer når de er på skolen. Lærere er den aller viktigste ressursen i dette arbeidet.

Derfor vil vi i dag, på den internasjonale lærerdagen, benytte anledningen til å takke alle lærere. Lærere som er med på å bygge det norske samfunnet, og lærerne der ute i verden som jobber ufortrødent hver dag jobber for å sikre en god og lærerik skoledag for sine elever. Gratulerer med dagen!

Kronikken er også publisert på Panorama Nyheter 5. oktober 2023.

Publisert 05.10.2023
Sist oppdatert 05.10.2023