Afrikansk dame lager mat
- Vi ser at bistanden blir en stadig knappere ressurs, samtidig som den blir viktigere. Det er avgjørende at vi bruker bistanden treffsikkert og kunnskapsbasert for å få mer ut av hver bistandskrone, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell,
Foto: Espen Røst/Panorama Nyheter

Pressemelding: Krig i Europa setter press på bistanden til verdens fattigste

Aldri før har Norge gitt mer til bistand. I 2022 brukte Norge 49,6 milliarder kroner på bistand, viser ferske tall fra Norad. Økningen på over ni milliarder kroner skyldes bistand til Ukraina og store flyktningutgifter her hjemme.  

Samtidig viser tall fra OECD at verdens land har stått samlet i en rekordhøy bistand til Ukraina, samtidig som den internasjonale bistanden til de fattigste landene har gått ned.

- Dette er den største omveltningen vi har sett av både norsk og internasjonal bistand. En stadig større del av bistandsbudsjettene i hele verden går til humanitær innsats i krig og kriser og til flyktningutgifter. Dette setter press på den langsiktige bistanden til verdens fattigste, sier direktør i Norad, Bård Vegar Solhjell. 

2022 var preget av krigen i Ukraina, inflasjon, klimakrise og etterdønninger av koronapandemien som førte til at flere lever i ekstremfattigdom enn i 2019. 

- Etter år med covid, konflikt og økte levekostnader globalt er behovene større enn på mange tiår. Verden mangler fremdeles enormt med finansiering for å møte behovene for å bekjempe fattigdom og klimakrise i utviklingsland, sier Solhjell og fortsetter:  

- Vi ser at bistanden blir en stadig knappere ressurs, samtidig som den blir viktigere. Det er avgjørende at vi bruker bistanden treffsikkert og kunnskapsbasert for å få mer ut av hver bistandskrone. 

0,86 prosent av Norges BNI til bistand 

FN har som mål at alle høyinntektsland skal gi 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt til bistand. I 2022 var Norge blant en håndfull land som ga mer enn 0,7 prosent. Dersom alle giverland hadde nådd FN-målet ville verdens bistand blitt doblet.   

- Jeg er stolt av at Norge investerer et rekordhøyt beløp i bistand, og er et av landene med høyest andel av BNI som går til bistand. Vi har økt investeringene i klimatiltak og matsikkerhet. Vi økte også støtten til Afrika sør for Sahara, målt i kroner og øre, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).  

Mest til Ukraina 

Ukraina var det klart største mottakerlandet i 2022 og mottok 5,6 milliarder kroner. Aldri før har Norge gitt et så stort beløp til ett land på bistandsbudsjettet. 

- Putins ulovlige angrepskrig skapte enorme behov for bistand i Ukraina. Det preger også bistandsregnskapet vårt for i fjor. Samtidig veit vi at krigen har alvorlige konsekvenser også for utviklingsland, fordi den forverrer en farlig pris- og levekostandskrise. Derfor har vi blant annet trappa opp innsatsen på matsikkerhet. I år har Stortinget også vedtatt en ekstraordinær bevilgning på 5 milliarder kroner til utviklingsland nettopp for å støtte utviklingsland i å håndtere ringvirkningene av krigen, sier Tvinnereim.  

Av bistanden til Ukraina i 2022 gikk 2,1 milliarder kroner til energitilgang, 2 milliarder kroner til nødhjelp og 1,5 milliarder kroner til andre sektorer som støtter gjenoppbygging. 

Syria har i flere år vært det største mottakerlandet av norsk bistand. I løpet av seks år, fra 2016 til 2021, mottok Syria til sammen 6,1 milliarder kroner. 

Flyktningutgifter i Norge utgjorde 4,7 milliarder kroner i 2022, som tilsvarer 9,4 prosent av norsk bistand. For medlemslandene av OECDs utviklingskomité samlet sett, utgjorde flyktningutgifter i giverland 14,4 prosent, den høyeste andelen noensinne.  

Økt humanitær innsats 

I en verden preget av krig og kriser har den humanitære innsatsen økt betydelig de siste ti årene, fra 3,5 milliarder i 2013 til 8,6 milliarder i 2022.  

-  Behovet for humanitær bistand vil dessverre vedvare. Det ser vi nå seinest med den alvorlige eskaleringen av konflikten i Sudan. Vi står i en tid med kriser og krig på flere områder. Derfor blir det enda viktigere med en helhetlig innsats der vi ser nødhjelp og langsiktig bistand i sammenheng, sier utviklingsministeren.  

Norad presenterer tall og statistikk på arrangementet Tall som teller tirsdag 9. mai. Følg presentasjonen her: www.norad.no/tallsomteller  

Se Norads oppdaterte statistikk her: bistandsresultater.no

Norsk bistand i 2022

 • Bistandsbudsjettet for 2022: 49,6 milliarder kroner. Dette utgjorde 0,86 prosent av BNI. 
 • Total bistand økte med 9,5 milliarder kroner (24 prosent) fra 2021 til 2022. Justert for inflasjon i norsk BNP var økningen 2,4 prosent sammenlignet med 2021. 
 • Samlet internasjonal bistand fra medlemslandene i OECDs utviklingskomité økte med 13,6 prosent fra 2021 til 2022, målt ved faste priser og justert for valutakursendringer. Uten bistand til Ukraina og flyktningutgifter i giverland falt den internasjonale bistanden med 4%, sammenlignet med 2021. 
 • Økningen i norsk bistand i 2022 forklares i stor grad av økt støtte til Ukraina og flyktningutgifter i Norge, som tilsammen utgjorde 10,3 milliarder kroner (20,7 % av total norsk bistand). Om vi tar ut disse utgiftene, var det en nedgang på 0,5 prosent i 2022 sammenlignet med 2021. Justert for inflasjon i norsk BNP blir bildet imidlertid et litt annet, med en nedgang på 17,5 prosent, om man tar ut pengene som gikk til flyktningutgifter og Ukraina. 
 • I 2022 ble Ukraina det klart største mottakerlandet med 5,6 milliarder kroner tilsvarende 11,3 prosent av norsk bistand 
 • Av bistanden til Ukraina i 2022 gikk 2,1 milliarder kroner til energitilgang, 2 milliarder kroner til nødhjelp og 1,5 milliarder kroner til andre sektorer – da først og fremst støtte til multilaterale organisasjoner. 
 • I 2022 var de ODA-godkjente flyktningutgiftene i Norge 4,7 milliarder kroner– tilsvarende 9,4 prosent av total norsk bistand. Dette er den høyeste andelen av bistanden brukt til dette formålet siden 2016, hvor flyktningutgifter i Norge utgjorde 18,3 prosent. 
 • Norge ga mer i kroner og øre til de fattigste og minst utviklede landene i 2022. Likevel mottar landene mindre enn i 2021 når det justeres for svekkelsen av den norske kronen. 
 • I 2022 gikk 7,4 milliarder kroner av bistanden til de minst utviklede landene (de 46 fattigste landene i verden). Dette er en økning fra 6,7 milliarder kroner i 2021. Målt i amerikanske dollar er bildet et annet, hvor vi går fra 776 millioner USD i 2021 til 773 millioner USD i 2022 – en liten nedgang til de minst utviklede landene i løpende priser. 
 • I 2022 gikk 7,1 milliarder kroner av bistanden til Afrika sør for Sahara. Dette er en økning fra 6,5 milliarder kroner i 2021. Målt i amerikanske dollar går vi fra 761 millioner USD i 2021 til 744 millioner USD i 2022 – en nedgang forklart av den svekkede kronekursen.
 • Bistand til landbruk, fiskeri og matsikkerhet økte fra 3,0 milliarder kroner i 2021 til 3,6 milliarder i 2022. Økningen var størst til Afrika – fra 983 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner.  
 • Klimabistanden økte betraktelig i 2022, fra 6,4 milliarder kroner i 2021 til 8,9 milliarder kroner i 2022. Vi så en økning både i bistand tilknyttet utslippsreduksjon og til klimatilpasning. 
 • Bistand til utdanning falt fra 3,8 milliarder kroner i 2021 til 3,1 milliarder i 2022. 
 • Bistand til helse falt fra 7,9 milliarder kroner i 2021 til 5,7 milliarder i 2022. Nedgangen skyldes primært de ekstraordinære utbetalingene i 2021 tilknyttet covid-pandemien. Helserelatert støtte øremerket til covid-19-kontroll falt fra 2,2 milliarder i 2021 til i overkant av 300 millioner i 2022. 
Publisert 08.05.2023
Sist oppdatert 08.05.2023