Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023

Årets budsjett er preget av krigen i Ukraina. Regjeringen foreslår et samlet bistandsbudsjett på 43,8 milliarder kroner for 2023, tilsvarende 0,75 prosent av anslått BNI.  

Prioriterte områder er humanitær innsats, kampen mot sult og klimaendringer og styrket innsats for kvinners rettigheter. 0,75 prosent er lavere enn tidligere års 1 prosent, men over FN-målet om 0,7 prosent.  Stor vekst i anslått BNI gjør likevel at bistandsbudsjettet øker med 2,5 mrd. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2022. Sammenlignet med RNB for 2022 er det imidlertid en nedgang på 3,6 mrd. kroner. Regjeringen vil fortsette å øke bistanden i årene fremover med et mål om å bruke 1 prosent av BNI til internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 

Bistandsrammen på 43,8 mrd. kroner fordeles som følger:  

 • 40,6 mrd. kroner over UD sitt budsjett 
 • 3,1 mrd. kroner over KLD sitt budsjett 
 • 0,1  mrd. over andre budsjetter 

For å bidra til mer kunnskapsbasert gjennomføring av bistandsprogrammer, kan effektevaluering og følgeforskning integreres i aktuelle programmer. 

Regjeringen foreslår at flere budsjettposter nå kan brukes til risikoreduserende tiltak for private investeringer. 

Flere av budsjettpostene som Norad i 2022 enten forvalter i sin helhet, eller tilnærmet hele posten, øker i Regjeringens forslag: 

 • På Budsjettposten for matsikkerhet videreføres den økte bevilgningen til matsikkerhet med 200 millioner kroner også i 2023 (samme nivå som i 2022, etter økningen i RNB), for å følge opp den nye strategien om matsikkerhet som lanseres i høst.
 • Bevilgningen til klimatilpasning foreslås økt med 150 millioner kroner i 2023. Det slås også fast at løftet om tredobling frem til 2026 står fast. 
 • Kap 164, post 70 Likestilling foreslås økt med 20 mill. kroner fra 2022 til 2023.
 • Regjeringen foreslår en økning på 202 mill. kroner på Kap 172, post 70 Verdensbanken. Regjeringen peker på at Verdensbanken vil ha en sentral rolle i styrking av helse- og pandemiberedskap, arbeidet med å finne løsninger på gjeldsutfordringer i lavinntektsland og innsatser for å ta igjen tapt framgang på langsiktige utviklingsmål, inkludert klimamål.  
 • Også på budsjettposten Kap 172, post 71 Regionale banker og fond (afrikanske, asiatiske og interamerikanske utviklingsbankene) foreslår Regjeringen en økning på 56 mill. kroner. Den afrikanske utviklingsbanken og Afrikafondet er største mottaker. Norges prioriteringer i 2023 er å støtte bankens respons for å effektivt møte stadig endrede behov på landnivå, innenfor sitt kjerneområde. 

Budsjettposter som foreslås redusert omfatter: 

 • Kap 160, post 70 Helse. Det foreslås et kutt på posten på 90 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett i tillegg til at 40 mill. kroner flyttes til ny kap. post 161.70 Norges forskingsråd. 
 • Kap 161, post 70 Utdanning foreslås redusert med 20 prosent, til 1 096 798 kroner. 
 • Kap 161, post 71 Forsking foreslås også redusert idet deler av bevilgningen foreslås flyttet til ny budsjettpost.
 • Regjeringen foreslår 770,7 millioner kroner til Kap 161, post 72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid. Dette er en reduksjon fra 2022.  
 • Både Kap 162, post 70 Bærekraftig næringsutvikling og handles og Kap 163, post 71 Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling foreslås redusert med 40 mill. kroner.  
 • Regjeringen foreslår en reduksjon av kjernestøtten til UNDP med 50 mill. kroner (Kap 171, post 70) og en tilsvarende reduksjon på Kap 171, post 71 UNICEF. 
 • Kap 172, post 72 Strategiske samarbeid foreslås til 43, 3 mill. kroner. En økning sammenlignet med 2022, men lavere enn 2021. Gjennom denne posten vil regjeringen fortsette å påvirke bankene i deres støtte til fattige land innen områder som er viktig for Norge, som menneskerettigheter, sårbare stater, digitalisering og opplæring om god gjeldshåndtering i lavinntektsland. 
 • Bevilgningen til Klima og skogsatsingen (1482.73) er foreslått redusert med 0,2%, til 2 976 847 kr, sammenlignet med saldert budsjett for 2022, for å gjøre rom for andre prioriteringer i bistandsbudsjettet. Samtidig er regjeringens prioriteringer på dette området uendret.   

Øvrige poster som Norad i det vesentlige forvalter videreføres på om lag samme nivå som i 2022. Det er ikke forslag til bevilgning på posten i 2023 171.72 FNS fellesfond for bærekraftig utvikling.

I UDs regionbevilgninger kommer det inn en ny post, «Ukraina og naboland». I tillegg til bevilgning over denne nye budsjettposten øker også budsjettpostene for hhv. Asia og Latin-Amerika.  

De øvrige postene under regionbevilgningen foreslås betydelig redusert.  

 

Se pressemelding fra Utenriksdepartementet: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_budsjett2023/id2930556/ 

Publisert 06.10.2022
Sist oppdatert 06.10.2022