Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring første kvartal 2022

IInternrevisjonen har i perioden 1. januar – 31. mars 2022 mottatt 25 varsler om økonomiske misligheter, og 3 varsler om seksuell utnyttelse, overgrep og trakassering (SEAH-saker).

Kvartalsrapport varslingssaker 1. kvartal 2022

Internrevisjonen har i perioden 1. januar – 31. mars 2022 mottatt 25 varsler om økonomiske misligheter, og 3 varsler om seksuell utnyttelse, overgrep og trakassering (SEAH-saker). 5 SEAH-saker ble avsluttet i perioden. I samme periode ble 30 varslingssaker opprettet og 23 saker avsluttet, hvorav 16 med reaksjon. Totalt tilbakebetalt til Norad er NOK 8.093.924. Ingen saker kvalifiserte til å bli tilbakebetalt til tilskuddsmottakers prosjekter. Se mer detaljer på regjeringen.no.

Midler fra Klima- og miljødepartementet:

To av sakene gjaldt KLD-midler, og vises derfor ikke på UDs oversikt.

Varslingssak 20093 gjaldt Norads avtalepartner Climate Advisers Trust. Gransking av tilskuddsmottakers bruk av Norad-midlene basert på flere røde flagg avdekket vesentlig mislighold av avtalen ved brudd på anskaffelsesbestemmelsene i tilskuddsavtalen. NOK 1.402.080 er bekreftet tilbakebetalt til Norad.

Varslingssak 20081 gjaldt Regnskogsfondets lokale partner i Peru der gransking avdekket udokumenterte/mangelfullt dokumenterte utgifter. NOK 111.211 er bekreftet tilbakebetalt til Norad.

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads internrevisjon.

Publisert 17.01.2022
Sist oppdatert 05.05.2022