Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring andre kvartal 2022

Internrevisjonen har i perioden 1. april – 30. juni 2022 mottatt 29 varsler om økonomiske misligheter, hvorav 3 varsler om seksuell utnyttelse, overgrep og trakassering (SEAH-saker).

Kvartalsrapport varslingssaker 2. kvartal 2022

Internrevisjonen har i perioden 1. april – 30. juni 2022 mottatt 29 varsler om økonomiske misligheter, hvorav 3 varsler om seksuell utnyttelse, overgrep og trakassering (SEAH-saker). 7 SEAH-saker ble avsluttet i perioden. I samme periode ble 18 varslingssaker opprettet og 15 saker avsluttet, hvorav 12 med reaksjon. Totalt tilbakebetalt til Norad er NOK 2.350.676, hvorav NOK 503.887 er KLD-midler. Én sak kvalifiserte til å bli tilbakebetalt til tilskuddsmottakers prosjekt, NOK 34.503. Se mer detaljer på regjeringen.no.

 

Midler fra Klima- og miljødepartementet:

Én av sakene gjaldt KLD-midler, og vises derfor ikke på UDs oversikt. Varslingssak 20047 gjaldt Norads avtalepartner Center for International Policy. Ekstern gransking fant alvorlig svikt i CIPs internkontroll. Ikke-godkjente prosjektkostnader utgjorde NOK 503.887. Misligholdt beløp er trukket fra siste utbetaling.

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads internrevisjon.

Publisert 04.07.2022
Sist oppdatert 04.07.2022