Foto: Ariph Rasheed - Ocean Image Bank

Ny Havrapport fra Norad: Behov for økt finansiering av Bærekraftsmål 14

Ny Havrapport fra Norad: Behov for økt finansiering av Bærekraftsmål 14.

I dag lanseres Norads havrapport, som oppsummerer den norske bistanden til verdens hav. I 2021 gikk 782 millioner kroner til blant annet forskning, bekjempelse av plast og matsikkerhet.

Havet og dets ressurser er helt avgjørende for at verden skal nå Bærekraftsmålene. Bærekraftsmål 14 – Livet i havet – er det minst finansierte av de 17 Bærekraftsmålene til FN. Dette til tross for at mer enn tre milliarder mennesker er direkte avhengige av havet. Havet gir oss mat og bidrar dermed til sultbekjempelse, gir oss arbeidsplasser, bidrar til økonomisk vekst, og regulerer klimaet. Havet representer store nye muligheter for oss mennesker.

Norge er en viktig giver på havbistand, og norsk kunnskap og kompetanse kan bidra positivt til utvikling under bærekraftsmål 14. I år som i fjor har vi samlet resultater fra Norges satsning på hav i bistanden mellom to permer – i en helt egen havrapport!

Norsk havbistand bidrar til å realisere mulighetene og potensialet som ligger i havet, samt å takle de store utfordringene vi står ovenfor. Menneskelig aktivitet bidrar til å skade maritime økosystemer. Kombinasjonen av klimaendringer, tap av biologisk mangfold, overutnyttelse av ressurser og forurensing, truer havene. Det å jobbe for at de fattigste og mest sårbare i verden skal fortsette å kunne dra nytte av havet ligger til grunn for all havbistand.

Norges havsatsning er stor og favner bredt

Den norske havbistanden er både geografisk og tematisk bred. Norsk havbistand er i stor grad strukturert rundt tre bistandsprogrammer: Hav for utvikling (Hfu), Fisk for utvikling (Ffu), og det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast. Ettersom havet i større grad blir inkludert i bredere natur- og klimadiskusjoner, inkluderer også norsk havbistand prosjekt som faller utenfor disse programmene. Denne rapporten viser tematiske satsningsområder i de ulike delene av verden – fra Afrika til Asia til Sør-Amerika og Kariba.

782 millioner kroner tilsvarer rundt 3 % av det norske bistandsbudsjettet i 2021 ( totalt på 40,1 milliarder kroner). Dette er en økning på rundt 65 millioner kroner fra 2020. Prosentandelen har vært den samme de siste 5 årene, til tross for pandemi og andre kriser. Globalt ligger prosentandelen av bærekraftig havbistand på 1,22% (kun tall fra 2020 tilgjengelig). Dette viser at hav er høyt på agendaen for norsk bistand.

Denne rapporten viser hvordan disse pengene blir satt i arbeid for at alle skal kunne fortsette å nyte godt av et sunt og friskt hav.

27. juni starter FNs Havkonferanse i Lisboa, som omtales som årets viktigste havarrangement. Portugal og Kenya er vertskap for konferansen som skal gjøre opp status for og støtte gjennomføringen av bærekraftsmål 14 – livet i havet.

Publisert 27.06.2022
Sist oppdatert 27.06.2022